โลโก้องค์กร ตัวย่อ ชื่อองค์กร (ไทย) ชื่อองค์กร (อังกฤษ) SDGs ที่เกี่ยวข้อง Web FB
UNFCCCกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศUnited Nations Framework Convention on Climate Change
 • SDG 13
https://unfccc.int
UNFCCCกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศUnited Nations Framework Convention on Climate Change
 • SDG 13
https://unfccc.int
IMFกองทุนการเงินระหว่างประเทศInternational Monetary Fund
 • SDG 8
 • SDG 10
 • SDG 17
https://www.imf.org/en/Home
IMFกองทุนการเงินระหว่างประเทศInternational Monetary Fund
 • SDG 8
 • SDG 10
 • SDG 17
https://www.imf.org/
UNFPAกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติUnited Nations Population Fund
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
https://www.unfpa.orghttps://www.facebook.com/UnfpaThailand
GCFกองทุนภูมิอากาศสีเขียวGreen Climate Fund
 • SDG 13
https://www.greenclimate.fund/
IFADกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมInternational Fund for Agricultural Development
 • SDG 1
 • SDG 2
https://www.ifad.org/en/
GEFกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกGlobal Environment Facility
 • SDG 15
https://www.thegef.org/
UNESCAPคณะกรรมาธิการกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติUnited Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
 • ALL
 • SDG 1
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 9
 • SDG 10
 • SDG 11
 • SDG 12
 • SDG 13
 • SDG 14
 • SDG 15
 • SDG 16
 • SDG 17
https://www.unescap.org/
UNECAคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจสำหรับอัฟริกาUN Economic Commission for Africa
 • ALL
 • SDG 1
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 9
 • SDG 10
 • SDG 11
 • SDG 12
 • SDG 13
 • SDG 14
 • SDG 15
 • SDG 16
 • SDG 17
https://www.uneca.org/
WORLD BANKธนาคารโลกWorld Bank
 • SDG 1
 • SDG 3
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 9
 • SDG 10
 • SDG 16
 • SDG 17
http://www.worldbank.org/
ITCศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศInternational Trade Centre
 • SDG 10
 • SDG 17
https://www.intracen.org/
UNIDIRสถาบันวิจัยเพื่อการลดอาวุธแห่งสหประชาชาติUnited Nations Institute for Disarmament Research
 • SDG 16
http://www.unidir.org/
UNITARสถาบันสหประชาชาติเพื่อการอบรมและวิจัยUnited Nations Institute for Training and Research
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 10
 • SDG 11
 • SDG 12
 • SDG 13
 • SDG 14
 • SDG 15
 • SDG 16
 • SDG 17
https://unitar.org
ITUสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศInternational Telecommunication Union
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 9
 • SDG 17
https://www.itu.int
UNDESAสำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติUnited Nations Department of Economic and Social Affairs
 • ALL
 • SDG 1
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 9
 • SDG 10
 • SDG 11
 • SDG 12
 • SDG 13
 • SDG 14
 • SDG 15
 • SDG 16
 • SDG 17
https://www.un.org/en/desa
UNHCRสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติUnited Nations High Commissioner for Refugees
 • SDG 10
https://www.unhcr.org/th/unhcr-in-thailand
UNDRRสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติUnited Nations Office for Disaster Risk Reduction
 • SDG 1
 • SDG 11
 • SDG 13
https://www.undrr.org/
UNRWAหน่วยบรรเทาทุกข์และปฏิบัติงานเพื่อผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ของสหประชาชาติUnited Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
 • SDG 10
https://www.unrwa.org/
WTOองค์การการค้าโลกWorld Trade Organization
 • SDG 2
 • SDG 8
 • SDG 10
 • SDG 17
https://www.wto.org/
UNWTOองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติWorld Tourism Organization
 • SDG 8
 • SDG 12
https://www.unwto.org
ICAOองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศInternational Civil Aviation Organization
 • SDG 9
https://www.icao.int
OECDองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาOrganisation for Economic Co-operation and Development
 • ALL
 • SDG 1
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 9
 • SDG 10
 • SDG 11
 • SDG 12
 • SDG 13
 • SDG 14
 • SDG 15
 • SDG 16
 • SDG 17
https://www.oecd.org
WIPOองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกWorld Intellectual Property Organization
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 11
 • SDG 13
https://www.wipo.int/portal/en/
IMOองค์การทางทะเลระหว่างประเทศInternational Maritime Organization
 • SDG 9
 • SDG 13
 • SDG 14
 • SDG 17
https://www.imo.org
UNICEFองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติUnited Nations Children's Fund
 • SDG 1
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 10
 • SDG 13
 • SDG 16
 • SDG 17
https://www.unicef.orghttps://www.unicef.org/thailand/
UNIDOองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติUnited Nations Industrial Development Organization
 • SDG 9
https://www.unido.orghttps://www.facebook.com/UNIDORegionalOfficeThailand
IOMองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานInternational Organization for Migration
 • SDG 10
https://thailand.iom.int/
UNESCOองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 • SDG 4
 • SDG 11
https://bangkok.unesco.orghttps://www.facebook.com/unescobangkok
WHOองค์การอนามัยโลกWorld Health Organization
 • SDG 3
https://www.who.inthttps://www.facebook.com/WHOThailand/
FAOองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติFood and Agriculture Organization
 • SDG 2
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 12
 • SDG 13
 • SDG 14
 • SDG 15
http://www.fao.org/home/en/https://www.facebook.com/UNFAO
WMOองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกWorld Meteorological Organization
 • SDG 13
https://public.wmo.int/en
UNWOMENองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติUN Women
 • SDG 5
https://www.unwomen.org/enhttps://asiapacific.unwomen.org/en/countries/thailand
ILOองค์การแรงงานระหว่างประเทศInternational Labor Organization
 • SDG 8
https://www.ilo.org/https://www.facebook.com/ILO.ORG
UN-HABITATโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติUnited Nations Human Settlements Programme
 • SDG 11
https://unhabitat.orghttps://www.facebook.com/unhabitatbkk/
UNDPโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติUnited Nations Development Programme
 • ALL
 • SDG 1
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 9
 • SDG 10
 • SDG 11
 • SDG 12
 • SDG 13
 • SDG 14
 • SDG 15
 • SDG 16
 • SDG 17
https://www.undp.orghttps://www.th.undp.org
UNEPโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติUnited Nations Environment Programme
 • SDG 6
 • SDG 8
 • SDG 12
 • SDG 14
 • SDG 15
 • SDG 17
https://www.unep.orghttps://www.facebook.com/UNEPROAP
WFPโครงการอาหารโลกWorld Food Programme
 • SDG 2
 • SDG 17
https://www.wfp.org
UNAIDSโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติJoint United Nations Programme on HIV/AIDS
 • SDG 1
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 8
 • SDG 10
 • SDG 11
 • SDG 16
 • SDG 17
https://www.unaids.org/enhttps://www.facebook.com/unaids.asiapacific
 โลโก้องค์กร ตัวย่อ ชื่อองค์กร (ไทย) ชื่อองค์กร (อังกฤษ) SDGs ที่เกี่ยวข้อง Web FB