โลโก้องค์กร ตัวย่อ ชื่อองค์กร (ไทย) ชื่อองค์กร (อังกฤษ) การดำเนินการ SDGs ที่เกี่ยวข้อง Web FB Mail
UNFCCCกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศUnited Nations Framework Convention on Climate Change

สำนักเลขาธิการ UNFCCC (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ) ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 เมื่อ 197 ประเทศรับรองกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) โดบทำงานในฐานะหน่วยงานของสหประชาชาติที่ได้รับมอบหมายให้รับมือต่อการคุกคามของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • SDG 13
https://unfccc.int
IMFกองทุนการเงินระหว่างประเทศInternational Monetary Fund

IMF ทำงานส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินชั่วคราวและความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ประเทศต่าง ๆ ปัจจุบัน IMF มียอดสินเชื่อคงค้างใน 74 ประเทศ ถึง 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 • SDG 8
 • SDG 10
 • SDG 17
https://www.imf.org/en/Home
UNFPAกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติUnited Nations Population Fund

UNFPA เป็นหน่วยงานด้านสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ของสหประชาชาติ มีภารกิจคือ การส่งมอบโลกที่ไร้การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การคลอดบุตรทุกครั้งมีความปลอดภัย และการเติมเต็มศักยภาพของเยาวชนทุกคน

 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
https://www.unfpa.orghttps://www.facebook.com/UnfpaThailandunfpa.thailand@unfpa.org
GCFกองทุนภูมิอากาศสีเขียวGreen Climate Fund

GCF เป็นกองทุนระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดที่ให้ทุนเพื่อการดำเนินการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • SDG 13
https://www.greenclimate.fund/
IFADกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมInternational Fund for Agricultural Development

IFAD ทำงานมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องการลดความยากจนในชนบท โดยทำงานร่วมกับประชาชนในชนบทที่ยากจนในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อขจัดความยากจน ความหิวโหย และภาวะทุพโภชนาการ เพิ่มผลผลิตและรายได้ และปรับปรุงคุณภาพชีวิต

 • SDG 1
 • SDG 2
https://www.ifad.org/en/
GEFกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกGlobal Environment Facility

GEF เป็นกองทุนทรัสต์ระดับพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุด มุ่งเน้นให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถลงทุนในการพัฒนาธรรมชาติ และสนับสนุนการดำเนินการตามอนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่สำคัญ ทั้งประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้สารเคมี และการกลายเป็นทะเลทราย

 • SDG 15
https://www.thegef.org/
UNESCAPคณะกรรมาธิการกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติUnited Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

UNESCAP เป็นหน่วยงานพัฒนาระดับภูมิภาคของสหประชาชาติในเอเชียและแปซิฟิก ทำหน้าที่เป็นเวทีระดับภูมิภาคระหว่างรัฐบาลสูงสุดในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ครอบคลุมและยั่งยืน

 • ALL
 • SDG 1
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 9
 • SDG 10
 • SDG 11
 • SDG 12
 • SDG 13
 • SDG 14
 • SDG 15
 • SDG 16
 • SDG 17
https://www.unescap.org/
UNECAคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจสำหรับอัฟริกาUN Economic Commission for Africa

UNECA ก่อตั้งโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (ECOSOC) แห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิก ส่งเสริมการบูรณาการภายในภูมิภาค และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาของอัฟริกา

 • ALL
 • SDG 1
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 9
 • SDG 10
 • SDG 11
 • SDG 12
 • SDG 13
 • SDG 14
 • SDG 15
 • SDG 16
 • SDG 17
https://www.uneca.org/
WORLD BANKธนาคารโลกWorld Bank

ธนาคารโลก ทำหน้าที่เพื่อช่วยลดความยากจนและการพัฒนามาตรฐานการครองชีพของคนทั่วโลก โดยการจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อปลอดดอกเบี้ย และเงินช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อใช้พัฒนาการศึกษา ระบบสุขภาพ โครงสร้างพื้นฐาน และการสื่อสาร เป็นต้น

 • SDG 1
 • SDG 3
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 9
 • SDG 10
 • SDG 16
 • SDG 17
http://www.worldbank.org/
ITCศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศInternational Trade Centre

ITC เป็นหน่วยงานร่วมขององค์การการค้าโลกและสหประชาชาติ และเป็นหน่วยงานพัฒนาเพียงแห่งเดียวที่ทำงานเพื่อสนับสนุนความเป็นสากลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

 • SDG 10
 • SDG 17
https://www.intracen.org/
UNIDIRสถาบันวิจัยเพื่อการลดอาวุธแห่งสหประชาชาติUnited Nations Institute for Disarmament Research

UNIDIR เป็นสถาบันอิสระที่ได้รับทุนภายใต้องค์การสหประชาชาติ และเป็นหนึ่งในสถาบันนโยบายไม่กี่แห่งทั่วโลกที่ทำงานเรื่องการลดอาวุธ UNIDIR มีบทบาทเป็นกลาง ทำหน้าที่สร้างความรู้และส่งเสริมการเจรจาและการดำเนินการเกี่ยวกับการลดอาวุธและความปลอดภัย

 • SDG 16
http://www.unidir.org/
UNITARสถาบันสหประชาชาติเพื่อการอบรมและวิจัยUnited Nations Institute for Training and Research

UNITAR เป็นหน่วยงานฝึกอบรมภายใต้องค์การสหประชาชาติ และมีอำนาจหน้าที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพของสหประชาชาติผ่านการฝึกอบรมทางการฑูต และเพิ่มผลกระทบของการดำเนินการระดับชาติผ่านการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ การศึกษา และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่นโยบายสาธารณะ

 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 10
 • SDG 11
 • SDG 12
 • SDG 13
 • SDG 14
 • SDG 15
 • SDG 16
 • SDG 17
https://unitar.org
ITUสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศInternational Telecommunication Union

ITU เป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลก ผ่านการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนาในด้านโทรคมนาคม และสนับสนุนการพัฒนาในด้านดังกล่าว เพื่อปกป้องและสนับสนุนสิทธิพื้นฐานในการสื่อสารของทุกคน

 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 9
 • SDG 17
https://www.itu.int
UNDESAสำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติUnited Nations Department of Economic and Social Affairs

UNDESA ในฐานะสำนักเลขาธิการ มีบทบาทเป็นเสาหลักการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • ALL
 • SDG 1
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 9
 • SDG 10
 • SDG 11
 • SDG 12
 • SDG 13
 • SDG 14
 • SDG 15
 • SDG 16
 • SDG 17
https://www.un.org/en/desa
UNHCRสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติUnited Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR ปกป้องผู้ลี้ภัยทั่วโลกและอำนวยความสะดวกในการกลับประเทศหรือตั้งถิ่นฐานใหม่

 • SDG 10
https://www.unhcr.org/th/unhcr-in-thailandsupport.th@unhcr.org
UNDRRสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติUnited Nations Office for Disaster Risk Reduction

UNDRR เป็นหน่วนประสานงานกลางขององค์การสหประชาชาติในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ UNDRR กำกับดูแลการดำเนินการตาม Sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030 และสนับสนุนประเทศต่างๆ ในการดำเนินการ ติดตาม และแบ่งปันแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่และป้องกันการเกิดความเสี่ยงใหม่

 • SDG 1
 • SDG 11
 • SDG 13
https://www.undrr.org/UNDRR-AP@un.org
UNRWAหน่วยบรรเทาทุกข์และปฏิบัติงานเพื่อผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ของสหประชาชาติUnited Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

UNRWA ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์หลายล้านคนที่ขึ้นทะเบียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้รับเงินทุนในการดำเนินงานเกือบทั้งหมดจากการบริจาคโดยสมัครใจจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ

 • SDG 10
https://www.unrwa.org/
WTOองค์การการค้าโลกWorld Trade Organization

WTO เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับโลกเพียงแห่งเดียวที่ทำงานด้านกฎการค้าระหว่างประเทศ และเป็นเวทีสำหรับรัฐบาลในการเจรจาข้อตกลงทางการค้าร่วมกัน

 • SDG 2
 • SDG 8
 • SDG 10
 • SDG 17
https://www.wto.org/
UNWTOองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติWorld Tourism Organization

UNWTO มีภารกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ยั่งยืน และเข้าถึงได้ทุกคน ในฐานะตัวขับเคลื่อนของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ครอบคลุมและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

 • SDG 8
 • SDG 12
https://www.unwto.org
ICAOองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศInternational Civil Aviation Organization

ICAO เป็นหน่วยงานพัฒนามาตรฐานสำหรับการขนส่งทางอากาศทั่วโลกและช่วยเหลือประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 192 ประเทศ ให้ดำเนินงานทางอากาศเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

 • SDG 9
https://www.icao.int
OECDองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาOrganisation for Economic Co-operation and Development

OECD เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานด้านนโยบายเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยร่วมกับรัฐบาล ผู้กำหนดนโยบาย และภาคประชาชน เพื่อหาแนวทางแก้ไขความท้าทายทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 37 ประเทศ

 • ALL
 • SDG 1
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 9
 • SDG 10
 • SDG 11
 • SDG 12
 • SDG 13
 • SDG 14
 • SDG 15
 • SDG 16
 • SDG 17
https://www.oecd.org
WIPOองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกWorld Intellectual Property Organization

WIPO ทำหน้าที่เป็นเวทีระดับโลกสำหรับบริการ นโยบาย ข้อมูล และความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านการจัดทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 23 ฉบับ

 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 11
 • SDG 13
https://www.wipo.int/portal/en/
IMOองค์การทางทะเลระหว่างประเทศInternational Maritime Organization

IMO ได้สร้างกรอบการกำกับดูแลการขนส่งทางทะเลที่ครอบคลุม โดยจักการปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประเด็นทางกฎหมาย ความร่วมมือทางเทคนิค การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันมลพิษทางทะเลและบรรยากาศจากเรือขนส่ง

 • SDG 9
 • SDG 13
 • SDG 14
 • SDG 17
https://www.imo.org
UNICEFองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติUnited Nations Children's Fund

ยูนิเซฟ ทำงานใน 190 ประเทศเพื่อช่วยชีวิตและปกป้องสิทธิเด็ก และเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ บรรลุศักยภาพตั้งแต่เป็นเด็กเล็กจนถึงวัยรุ่น

 • SDG 1
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 10
 • SDG 13
 • SDG 16
 • SDG 17
https://www.unicef.orghttps://www.unicef.org/thailand/
UNIDOองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติUnited Nations Industrial Development Organization

UNIDO ทำงานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อขจัดความยากจน โลกาภิวัตน์ที่ครอบคลุมทุกคน และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

 • SDG 9
https://www.unido.orghttps://www.facebook.com/UNIDORegionalOfficeThailandoffice.thailand@unido.org
IOMองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานInternational Organization for Migration

IOM ทำงานเพื่อช่วยให้การย้ายถิ่นฐานเป็นอย่างมีระเบียบและมีมนุษยธรรม ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในประเด็นการย้ายถิ่นและคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาการย้ายถิ่นที่ใช้งานได้จริง และเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้อพยพที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในประเทศ

 • SDG 10
https://thailand.iom.int/iomthailand@iom.int
UNESCOองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNESCO มุ่งเน้นการพัฒนาตั้งแต่การฝึกอบรมครูไปจนถึงการพัฒนาการศึกษาทั่วโลก และการคุ้มครองสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทั่วโลก

 • SDG 4
 • SDG 11
https://bangkok.unesco.orghttps://www.facebook.com/unescobangkokbangkok@unesco.org
WHOองค์การอนามัยโลกWorld Health Organization

WHO เป็นหน่วยงานกำกับดูแลและประสานงานด้านสุขภาพระหว่างประเทศของสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์คือมอบโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับทุกคนในทุกที่ในการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี และทำหน้าที่หลักในการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพของโลก

 • SDG 3
https://www.who.inthttps://www.facebook.com/WHOThailand/setharegistry@who.int
FAOองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติFood and Agriculture Organization

FAO เป็นผู้นำในความพยายามระดับนานาชาติในการต่อสู้กับความหิวโหย รวมถึงเป็นเวทีสำหรับการเจรจาข้อตกลงระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว และเป็นแหล่งความรู้ทางเทคนิคและข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

 • SDG 2
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 12
 • SDG 13
 • SDG 14
 • SDG 15
http://www.fao.org/home/en/https://www.facebook.com/UNFAOFAO-THA@fao.org
WMOองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกWorld Meteorological Organization

WMO อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศโดยเสรี และส่งเสริมการใช้งานข้อมูลในการบิน การขนส่งทางเรือ การรักษาความปลอดภัย และการเกษตร เป็นต้น

 • SDG 13
https://public.wmo.int/en
UNWOMENองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติUN Women

UN Women เป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่อุทิศตนเพื่อความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมพลังสของผู้หญิง ก่อตั้งขึ้นเพื่อเร่งความก้าวหน้าในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิงทั่วโลก

 • SDG 5
https://www.unwomen.org/enhttps://asiapacific.unwomen.org/en/countries/thailand
ILOองค์การแรงงานระหว่างประเทศInternational Labor Organization

ILO ทำงานส่งเสริมสิทธิแรงงานระหว่างประเทศ โดยกำหนดมาตรฐานสากลว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม การร่วมเจรจาต่อรอง การยกเลิกแรงงานบังคับ และโอกาสการจ้างงานและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

 • SDG 8
https://www.ilo.org/https://www.facebook.com/ILO.ORGbangkok@ilo.org
UN-HABITATโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติUnited Nations Human Settlements Programme

UN-HABITAT ทำงานในกว่า 90 ประเทศ มีภารกิจส่งเสริมการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และเมืองที่ครอบคลุม ปลอดภัย มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน

 • SDG 11
https://unhabitat.orghttps://www.facebook.com/unhabitatbkk/
UNDPโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติUnited Nations Development Programme

UNDP เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ประเทศต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำงานใน 170 ประเทศเพื่อช่วยขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความสามารถในการฟื้นตัวให้แต่ละประเทศพัฒนาต่อไปได้

 • ALL
 • SDG 1
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 9
 • SDG 10
 • SDG 11
 • SDG 12
 • SDG 13
 • SDG 14
 • SDG 15
 • SDG 16
 • SDG 17
https://www.undp.orghttps://www.th.undp.orgundp.thailand@undp.org
UNEPโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติUnited Nations Environment Programme

UNEP เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้องค์การสหประชาชาติ ทำหน้าที่กำหนดวาระด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก ส่งเสริมการดำเนินการที่สอดคล้องกันของมิติด้านสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นผู้สนับสนุนที่มีความน่าเชื่อถือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลก

 • SDG 6
 • SDG 8
 • SDG 12
 • SDG 14
 • SDG 15
 • SDG 17
https://www.unep.orghttps://www.facebook.com/UNEPROAPuneproap@un.org
WFPโครงการอาหารโลกWorld Food Programme

WEP มีเป้าหมายขจัดความหิวโหยและภาวะทุพโภชนากา และเป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ช่วยเหลือคนเกือบ 100 ล้านชีวิตในประมาณ 88 ประเทศด้วยการแจกจ่ายอาหาร เงิน และของจำเป็นอื่น ๆ WEP ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี 2020

 • SDG 2
 • SDG 17
https://www.wfp.org
UNAIDSโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติJoint United Nations Programme on HIV/AIDS

UNAIDS เป็นหน่วยงานผู้นำด้านการยุติการติดเชื้อเอชไอวี การเลือกปฏิบัติและการเสียชีวิตจากโรคเอดส์ โดยเป็นความร่วมมือของหน้วยงานขององค์กรสหประชาชาติ 11 แห่ง และทำงานกับพันธมิตรระดับโลกและระดับชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อยุติการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ภายในปี 2573 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • SDG 1
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 8
 • SDG 10
 • SDG 11
 • SDG 16
 • SDG 17
https://www.unaids.org/enhttps://www.facebook.com/unaids.asiapacificevidencetoaction@aidsdatahub.org
 โลโก้องค์กร ตัวย่อ ชื่อองค์กร (ไทย) ชื่อองค์กร (อังกฤษ) การดำเนินการ SDGs ที่เกี่ยวข้อง Web FB Mail