โลโก้องค์กร
ตัวย่อ UNECA
ชื่อองค์กร (ไทย) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจสำหรับอัฟริกา
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) UN Economic Commission for Africa
การดำเนินการ

UNECA ก่อตั้งโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (ECOSOC) แห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิก ส่งเสริมการบูรณาการภายในภูมิภาค และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาของอัฟริกา

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
 • ALL
 • SDG 1
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 9
 • SDG 10
 • SDG 11
 • SDG 12
 • SDG 13
 • SDG 14
 • SDG 15
 • SDG 16
 • SDG 17
ช่องทางติดต่อ https://www.uneca.org/
social media
email