โลโก้ ตัวย่อ ชื่อองค์กร (ไทย) ชื่อองค์กร (อังกฤษ) การดำเนินการ สถานะ SDGs ที่เกี่ยวข้อง Web FB Mail
กป.อพช.คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

องค์กรที่เป็นสื่อกลางระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนกับหน่วยงานของรัฐในงานพัฒนาตั้งแต่ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เป็นกลไกในการพัฒนายุทธศาสตร์ร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชน (อพช.) ในการพัฒนาสังคม เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างกลไกภาครัฐและเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านต่าง ๆ สนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการภาคประชาสังคม ไปสู่ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน กป.อพช เป็นเครือข่ายขบวนการขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำกิจกรรมแบบสหวิทยาการ (Inter-Disciplinary) และขับเคลื่อนงานแบบองค์รวม (Holistic Development)

ALL SDGshttps://www.facebook.com/NGOCODthailand/
พอช. (CODI)สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนCommunity Organizations Development Institute

เป็นองค์การมหาชนที่มีการดำเนินการเพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรของชุมชน โดยส่งเสริมองค์กรชุมชนตั้งแต่ทางด้านการบริหารจัดการ องค์ความรู้ และเงินทุน รวมไปถึงการเป็นส่วนประสานงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาของชุมชนในหลากหลายมิติ

ALL SDGshttps://web.codi.or.th/https://www.facebook.com/codinews/
TEIสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยThailand Environment Institute

ภาคประชาสังคมที่ทำหน้าที่ในการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีต่าง ๆ ตั้งแต่ภาครัฐ เอกชน ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลอันจะเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

SDG 12, SDG 13, SDG 14, SDG 15, SDG 6, SDG 7http://www.tei.or.th/https://www.facebook.com/tei.or.th
PDAสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนPopulation and Community Development Association

เป็นภาคประชาสัคงมที่ทำการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการวางแผนครอบครัว สุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม การบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาชุมชนทั้งในเขตเมืองและชนบท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเองของชุมชน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับความสำเร็จแก่กลุ่มบุคคลและองค์กรที่สนใจ

SDG 1, SDG 10, SDG 12, SDG 13, SDG 14, SDG 15, SDG 17, SDG 2, SDG 3, SDG 6https://pda.or.th/https://www.facebook.com/PDA.Thailand/
เครือข่ายสังคมดีGOOD Society Thailand

องค์กรภาคประชาสังคมที่เปิดโอกาสให้เกิดการทำโครงการต่าง ๆ เพื่อการขับเคลื่อนสังคมและการพัฒนา

ALL SDGshttps://goodsociety.network/https://www.facebook.com/goodsocietythailand
 โลโก้ ตัวย่อ ชื่อองค์กร (ไทย) ชื่อองค์กร (อังกฤษ) การดำเนินการ สถานะ SDGs ที่เกี่ยวข้อง Web FB Mail