หนังสือ

Apr
01

นโยบายสาธารณะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนอย่างเป็นธรรม (Public Policy for Just Sustainable Futures)

หนังสือ เรื่อง “นโยบายสาธารณะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนอย่างเป็นธรรม” (Public Policy for Just Sustainable Futures) รวบรวม 6 บทความที่ถูกเรียบเรียงมาจากเวทีเสวนาระหว่างนักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะรุ่นใหม่ในเครือข่าย Thailand Public Policy Network (TPPN) เพื่อทบทวนมุมมองการสร้างความยั่งยืนอย่างเป็นธรรมผ่านนโยบายสาธารณะ ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     หน่วยงานที่จัดทำ: สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาไทยได้ ที่นี่

Apr 01 2023
หนังสือ
DETAIL
Jan
01

Motivators for Sustainability: 17 Lessons of Sustainable Development Goals in Thailand

หนังสือ “Motivators for Sustainability: 17 Lessons of Sustainable Development Goals in Thailand” นำเสนอเรื่องราวของนักสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมทั้งหมด 17 ท่านจากทั่วประเทศในฉบับของตนเอง จนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย และเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น ๆ ลงมือริ่เริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ต่อไปได้     หน่วยงานที่จัดทำ: กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ The Cloud ดาวน์โหลด : เอกสารได้ ที่นี่

Jan 01 2020
หนังสือ
DETAIL
Jan
01

สืบสานสู่ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

หนังสือ “สืบสานสู่ปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” เป็นหนังสือแปลจากฉบับภาษาอังกฤษชื่อ “A Call to Action: Thailand and the Sustainable Development Goals” มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายและกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน เหตุและผลว่าทำไมคนไทยทุกคนควรรับรู้ เข้าใจและมีส่วนร่วมในการช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หน่วยงานที่จัดทำ: ศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลด: ที่นี่

Jan 01 2019
หนังสือ
DETAIL
Jan
01

TIJ Journal : หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

หนังสือ “TIJ Journal : หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” รวบรวมเนื้อหาจากเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development) ที่จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2560 เป็นหลัก รวมถึงสรุปและรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เพื่อส่งต่อความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักนิติธรรมไปใช้ในทางปฏิบัติในภาคส่วนต่าง ๆ และสนุนการเชื่อมโยงหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน     หน่วยงานที่จัดทำ: สถาบันเพื่อความยุติธรรมแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด : เอกสารฉบับภาษาไทยได้ ที่นี่

Jan 01 2019
หนังสือ
DETAIL
Jul
14

Textbooks for sustainable development: a guide to embedding

หนังสือ “Textbooks for sustainable development: a guide to embedding” นำเสนอเนื้อหาที่จะสนับสนุนผู้เขียนตำราและสำนักพิมพ์ในการผลิตตำรารุ่นใหม่ ๆ ที่บูรณาการเนื้อหาของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) ทั้งการมุ่งสู่สังคมที่มีสันติภาพ การพัฒนาที่ยั่งยืน และความเป็นพลเมืองโลก เข้าไปด้วย   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jul 14 2017
หนังสือ
DETAIL
Jan
01

Education for Sustainable Development Goals: learning objectives

หนังสือ “Education for Sustainable Development Goals – Learning Objectives” นำเสนอคำแนะนำและข้อเสนอเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้กำหนดนโยบาย ผู้พัฒนาหลักสูตรการศึกษา และนักการศึกษาใช้ในการออกแบบหลักสูตรการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เลือกหัวข้อและวัตถุประสงค์การศึกษาที่ปรับเข้ากับบริบทการเรียนต่าง ๆ ได้     หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jan 01 2017
หนังสือ
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP