TIJ Journal: หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

TIJ Journal: หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

หนังสือ “TIJ Journal : หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” รวบรวมเนื้อหาจากเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development) ที่จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2560 เป็นหลัก รวมถึงสรุปและรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เพื่อส่งต่อความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักนิติธรรมไปใช้ในทางปฏิบัติในภาคส่วนต่าง ๆ และสนุนการเชื่อมโยงหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

หน่วยงานที่จัดทำ: สถาบันเพื่อความยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด : เอกสารฉบับภาษาไทยได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *