ประเทศไทย

Feb
19

Sustainable and Circular Textile Value Chains: Linkages with Trade and Trade Policy – Case Study: Thailand

รายงาน “Sustainable and Circular Textile Value Chains: Linkages with Trade and Trade Policy – Case Study: Thailand” ศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยเป็นกรณีตัวอย่างที่แสดงถึงทั้งโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาระบบการผลิตเสื้อผ้าที่ยั่งยืนและอยู่บนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มากขึ้น รายงานบพว่าประเทศไทยมีภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอที่พัฒนาอย่างดีอยู่ระดับหนึ่งแล้วในปัจจุบัน แต่ก็ยังคงเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานจากฟอสซิลสูงและปริมาณมลพิษที่เกิดจากกระบวนการย้อมสีและตกแต่งสำเร็จ รวมถึงศึกษาว่านโยบายการค้าสามารถมีบทบาทส่งเสริมความยั่งยืนได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น การยกเลิกภาษีนำเข้าเทคโนโลยีสะอาด เป็นต้น   หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment. Programme: UNEP) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Feb 19 2024
รายงาน
DETAIL
Jan
26

Integrating Climate Change (CC), Gender, and Social Inclusion (GSI) into Planning and Budgeting in Thailand

คู่มือ “Integrating Climate Change (CC), Gender, and Social Inclusion (GSI) into Planning and Budgeting in Thailand” หรือ การบูรณาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อัตลักษณ์ทางเพศและการมีส่วนร่วมทางสังคมเข้าสู่การวางแผนและการจัดทำงบประมาณในประเทศไทย เป็นแนวทางปฏิบัติที่มุ่งสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐของไทยในการบูรณาการมิติการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและมิติเพศ-สังคมเข้าสู่การทำงานและการจัดงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงบประมาณและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ   หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

Jan 26 2024
คู่มือ
DETAIL
Nov
06

คู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับบริษัทจดทะเบียนไทย

“คู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับบริษัทจดทะเบียนไทย” (SDG Guidebook for Thai Listed Companies) เป็นแนวปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียนไทยในการผนวกแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เข้ากับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมทั้งเสนอเครื่องมือเครื่องมือการวัดผลและการจัดการผลกระทบ (Impact Measurement and Management – IMM) ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในแบบการเปิดเผยข้อมูล 56-1 One Report ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)     หน่วยงานที่จัดทำ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ โครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาไทยและอังกฤษได้ ที่นี่    

Nov 06 2023
คู่มือ
DETAIL
Nov
01

คู่มือการลดก๊าซเรือนกระจก (สำหรับประชาชน)

“คู่มือการลดก๊าซเรือนกระจก (สำหรับประชาชน)” จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจก และเพื่อสร้างควาสามารถในการส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป     หน่วยงานที่จัดทำ: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาไทยได้ ที่นี่    

Nov 01 2023
คู่มือ
DETAIL
Sep
18

คู่มือกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

“คู่มือกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” ให้ข้อมูลรายละเอียดของ ‘กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม’ ซึ่งเดิมคือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยตรง     หน่วยงานที่จัดทำ: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาไทยได้ ที่นี่    

Sep 18 2023
คู่มือ
DETAIL
Aug
20

คู่มือองค์ความรู้ BCG

“คู่มือองค์ความรู้ BCG” จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงองค์ความรู้เรื่อง BCG โดยเน้นความรู้พื้นฐาน ภาพรวมของการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ความท้าทาย รวมถึงทิศทางในการพัฒนาประเทศ จากประเทศที่มุ่งเน้น “ผลิตมากแต่สร้างรายได้น้อย ไปสู่การผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก” ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น     หน่วยงานที่จัดทำ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาไทยได้ ที่นี่

Aug 20 2023
คู่มือ
DETAIL
Aug
01

รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 ประจำปีพ.ศ. 2565 (Thailand SDGs 16 Progress Report 2022) รวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16 ประกอบด้วยผลการดำเนินงานผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ภารกิจของแต่ละหน่วยงานด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทยและข้อมูลสถิติตามตัวชี้วัด SDG16 จำนวน 24 ตัวชี้วัด       หน่วยงานที่จัดทำ: สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

Aug 01 2023
รายงาน
DETAIL
Jul
19

Green Jobs Policy Readiness Assessment in Thailand

รายงาน “Green Jobs Policy Readiness Assessment in Thailand” สรุปภาพรวมของกรอบนโยบายและกิจกรรมด้านงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green job) และการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม (Just transition) ในระดับมหภาคของประเทศไทย โดยรวมถึงขอบเขตและความสอดคล้องของนโยบายและยังประเมินความพร้อมของประเทศและภูมิภาคในการสนับสนุนงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญสำหรับกิจกรรมใด ๆ ที่มุ่งสร้างศักยภาพเพื่อไปสู่การเกิดงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม   หน่วยงานที่จัดทำ: Partnership for Action on Green Economy (PAGE) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

Jul 19 2023
รายงาน
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP