โลโก้องค์กร ตัวย่อ ชื่อองค์กร (ไทย) ชื่อองค์กร (อังกฤษ) การดำเนินการ SDGs ที่เกี่ยวข้อง Web FB Mail
กค.กระทรวงการคลังMinistry of Finance

กค. มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคลังของรัฐ ตั้งแต่การประเมินราคาทรัพย์สิน การบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ราชพัสดุ ทรัพย์สินของแผ่นดินทั้ง ภาษี อากร การรัษฎากร รวมถึงการหารายได้ของรัฐ การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ของรัฐ

SDG 10, SDG 12, SDG 17, SDG 8, SDG 9https://www.mof.go.th/th/homehttps://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/
กก.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาMinistry of Tourism and Sports

กก. มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศ ประกอบกับการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน องค์ความรู้ และปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

SDG 12, SDG 8https://www.mots.go.th/index.phphttps://www.facebook.com/Mots.official.TH/
พม.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์Ministry of Social Development and Human Security

พม. มีบทบาสำคัญในการวางแผนเชิงนโยบายและบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนามนุษย์และสังคมให้มีศักยภาพ และมีภูมิคุ้มกันรองรับความเสี่ยง โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนที่มีความเปราะบาง พร้อมทั้งมีบทบาทในการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพื่อเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา

SDG 1, SDG 10, SDG 11, SDG 16, SDG 5, SDG 8http://www.m-society.go.thhttps://www.facebook.com/Msociety.go.th
อว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมMinistry of Higher Education, Science, Reserch and Innovation

อว. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทบูรณาการกิจการที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษาเข้ากับการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม โดยการส่งเสริมการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา และการสร้างพื้นที่ให้เกิดการสร้างสรรค์ของงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบเป้าประสงค์ของการพัฒนาประเทศ

SDG 12, SDG 17, SDG 2, SDG 4, SDG 9https://www.mhesi.go.th/https://www.facebook.com/MHESIThailand/
ดศ.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมMinistry of Digital Economy and Society

ดศ. มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนและนโยบายในการส่งเสริม พัฒนา และดําเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ การบริหารจัดการข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และโทรคมนาคม พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

SDG 17, SDG 9https://www.mdes.go.th/homehttps://www.facebook.com/prmdes.official/
ทส.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมMinistry of Natural Resources and Environment

ทส. มีภารกิจสำคัญในการเป็นหน่วยงานเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติในการรักษา ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังมีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

SDG 11, SDG 12, SDG 13, SDG 14, SDG 15, SDG 6, SDG 8http://www.mnre.go.thhttps://www.facebook.com/mnreTH/
พน.กระทรวงพลังงานMinistry of Energy

พน. มีภารกิจสำคัญในการจัดหา พัฒนา และบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

SDG 12, SDG 7https://energy.go.th/2015/https://www.facebook.com/ministryofenergy
พณ.กระทรวงพาณิชย์Ministry of Commerce

พณ. มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการค้า การพัฒนาธุรกิจและบริการ การควบคุมราคาสินค้า พร้อมทั้งส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนั้น ยังมีบทบาทในการส่งเสริมการเชื่อมโยงกับการค้าระหว่างประเทศ โดยการเจรจาในกรอบทวิพาคีและพหุภาคี ประกอบกับการยกระดับมาตรฐานของสินค้า

SDG 10, SDG 17, SDG 2, SDG 8https://www.moc.go.th/https://www.facebook.com/MOCThailand/
มท.กระทรวงมหาดไทยMinistry of Interior

มท. มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงภายใน รวมถึงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระดับพื้นที่ การจัดการฐานข้อมูลของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาและบริหารจัดการบริการสาธารณะโดยทั่วไปแก่ประชาชน

SDG 1, SDG 10, SDG 11, SDG 13, SDG 16, SDG 3, SDG 5, SDG 6http://www.pr.moi.go.th/https://www.facebook.com/prmoithailand
ยธ.กระทรวงยุติธรรมMinistry of Justice

ยธ. มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบยุติธรรม เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมไปถึงการพัฒนาการสืบสวนสอบสวน ระบบการคุมประพฤติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเที่ยงธรรม

SDG 16https://www.moj.go.thhttps://www.facebook.com/mojthofficial/
วธ.กระทรวงวัฒนธรรมMinistry of Culture

วธ. มีบทบาทครอบคลุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา ในการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ การศึกษา และการต่อยอดสร้างประโญชน์ในมิติอื่น ๆ

SDG 11https://www.m-culture.go.th/th/index.phphttps://www.facebook.com/ThaiMCulture/
สธ.กระทรวงสาธารณสุขMinistry of Public Health

สธ. มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างรอบด้านตั้งแต่บุคลากร ทรัพยากรทางการแพทย์ การบริหารจัดการหน่วยบริการทางการแพทย์ รวมถึงการสร้างเสริมระบบบริการสุขภาพอย่างถ้วนหน้าและเศรษฐกิจสุขภาพ

SDG 2, SDG 3, SDG 5, SDG 6https://www.moph.go.th/index.phphttps://www.facebook.com/fanmoph
อก.กระทรวงอุตสาหกรรมMinistry of Industry

อก. มีอำนาจหน้าที่ในการวางนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในทุกระดับ การกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และการเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในด้านเศรฐกิจอุตสาหกรรม

SDG 3, SDG 9http://www.industry.go.th/https://www.facebook.com/industryprmoi/
กษ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์Ministry of Agriculture and Cooperatives

กษ. มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผ่านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกร การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต และการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

SDG 14, SDG 15, SDG 2https://www.moac.go.th/site-homehttps://www.facebook.com/MOACThailand
สำนักงาน ปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติOffice of the National Anti-Coruption Commissison

สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะส่วนราชการที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 มีหน้าที่ในการสนับสนุนเพื่อป้องกันและปรามปรามการทุจริต การจัดวางระบบการตรวจสอบ การประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

SDG 16https://www.nacc.go.th/?https://www.facebook.com/NACCThailandOfficialFanpage
ก.พ.ร.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการOffice of the Public Sector Development Commission

ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวทางเพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชน

SDG 16https://www.opdc.go.th/https://www.facebook.com/OPDCThailand
สตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติRoyal Thai Police

สตช. เป็นหน่วยงานราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจการตำรวจทั้งหมด เป็นหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ดำเนินคดี อำนวยความยุติธรรมทางอาญา และรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

SDG 16https://www.royalthaipolice.go.th/index.phphttps://www.facebook.com/royalthaipolice/
สทนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติOffice of the National Water Resources

สทนช. มีบทบาทสำคัญในการเสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างเป็นระบบ และการส่งเสริมการใช้น้ำในทุกภาคส่วนอย่างสมดุล

SDG 6http://www.onwr.go.thhttps://www.facebook.com/onwrnews
สสว.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมOffice of Small and Medium Enterprise Promotion

สสว. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการด้านนโยบายและการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจ โดยกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อนำไปสู่มาตรการการใช้ความช่วยเหลือการพัฒนาธุรกิจ

SDG 8https://sme.go.th/th/https://www.facebook.com/OSSCenter/
สมช.สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติOffice of the National Security Council

สมช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีบทบาทสำคัญในการเป็นหน่วยงานเชิงนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ ประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคง ภัยคุกคามภายในประเทศ และระหว่างประเทศ พร้อมทั้งวางแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง

SDG 16http://www.nsc.go.th/
สกท.สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนThe Board of Investment of Thailand (BOI)

สกท. หรือ BOI หนึ่งในหน่วยงานราชการที่อยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศและลงทุนในต่างประเทศ โดยให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลสำคัญสำหรับการลงทุน และการประสานงานเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อนักลงทุน

SDG 17https://www.boi.go.th/th/index/https://www.facebook.com/boithailandnews/
 โลโก้องค์กร ตัวย่อ ชื่อองค์กร (ไทย) ชื่อองค์กร (อังกฤษ) การดำเนินการ SDGs ที่เกี่ยวข้อง Web FB Mail