โลโก้องค์กร ตัวย่อ ชื่อองค์กร (ไทย) ชื่อองค์กร (อังกฤษ) SDGs ที่เกี่ยวข้อง Web FB
กค.กระทรวงการคลังMinistry of FinanceSDG 10, SDG 12, SDG 17, SDG 8, SDG 9https://www.mof.go.th/th/homehttps://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/
กก.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาMinistry of Tourism and SportsSDG 12, SDG 8https://www.mots.go.th/index.phphttps://www.facebook.com/Mots.official.TH/
พม.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์Ministry of Social Development and Human SecuritySDG 1, SDG 10, SDG 11, SDG 16, SDG 5, SDG 8http://www.m-society.go.thhttps://www.facebook.com/Msociety.go.th
อว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมMinistry of Higher Education, Science, Reserch and InnovationSDG 12, SDG 17, SDG 2, SDG 4, SDG 9https://www.mhesi.go.th/https://www.facebook.com/MHESIThailand/
ดศ.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมMinistry of Digital Economy and SocietySDG 17, SDG 9https://www.mdes.go.th/homehttps://www.facebook.com/prmdes.official/
ทส.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมMinistry of Natural Resources and EnvironmentSDG 11, SDG 12, SDG 13, SDG 14, SDG 15, SDG 6, SDG 8http://www.mnre.go.thhttps://www.facebook.com/mnreTH/
พน.กระทรวงพลังงานMinistry of EnergySDG 12, SDG 7https://energy.go.th/2015/https://www.facebook.com/ministryofenergy
พณ.กระทรวงพาณิชย์Ministry of CommerceSDG 10, SDG 17, SDG 2, SDG 8https://www.moc.go.th/https://www.facebook.com/MOCThailand/
มท.กระทรวงมหาดไทยMinistry of InteriorSDG 1, SDG 10, SDG 11, SDG 13, SDG 16, SDG 3, SDG 5, SDG 6http://www.pr.moi.go.th/https://www.facebook.com/prmoithailand
ยธ.กระทรวงยุติธรรมMinistry of JusticeSDG 16https://www.moj.go.thhttps://www.facebook.com/mojthofficial/
วธ.กระทรวงวัฒนธรรมMinistry of CultureSDG 11https://www.m-culture.go.th/th/index.phphttps://www.facebook.com/ThaiMCulture/
สธ.กระทรวงสาธารณสุขMinistry of Public HealthSDG 2, SDG 3, SDG 5, SDG 6https://www.moph.go.th/index.phphttps://www.facebook.com/fanmoph
อก.กระทรวงอุตสาหกรรมMinistry of IndustrySDG 3, SDG 9http://www.industry.go.th/https://www.facebook.com/industryprmoi/
กษ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์Ministry of Agriculture and CooperativesSDG 14, SDG 15, SDG 2https://www.moac.go.th/site-homehttps://www.facebook.com/MOACThailand
สำนักงาน ปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติOffice of the National Anti-Coruption CommissisonSDG 16https://www.nacc.go.th/?https://www.facebook.com/NACCThailandOfficialFanpage
ก.พ.ร.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการOffice of the Public Sector Development CommissionSDG 16https://www.opdc.go.th/https://www.facebook.com/OPDCThailand
สตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติRoyal Thai PoliceSDG 16https://www.royalthaipolice.go.th/index.phphttps://www.facebook.com/royalthaipolice/
สทนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติOffice of the National Water ResourcesSDG 6http://www.onwr.go.thhttps://www.facebook.com/onwrnews
สสว.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมOffice of Small and Medium Enterprise PromotionSDG 8https://sme.go.th/th/https://www.facebook.com/OSSCenter/
สมช.สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติOffice of the National Security CouncilSDG 16http://www.nsc.go.th/
สกท.สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนThe Board of Investment of Thailand (BOI)SDG 17https://www.boi.go.th/th/index/https://www.facebook.com/boithailandnews/
 โลโก้องค์กร ตัวย่อ ชื่อองค์กร (ไทย) ชื่อองค์กร (อังกฤษ) SDGs ที่เกี่ยวข้อง Web FB