SDG Port หนึ่งในผลผลิตสำคัญของโครงการ “การสื่อสารองค์ความรู้และติดตามสถานการณ์การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประเทศไทย” ซึ่งดำเนินการหลักโดย ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ภายใต้ความร่วมมือ การสนับสนุนข้อมูลและทุนจาก สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) เพื่อผลิต Knowledge Hub อันเป็นพื้นที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ในหลากหลายรูปแบบ โดยอาศัยฐานข้อมูลและผลงานที่มีอยู่แล้วในหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีภารกิจขับเคลื่อน SDGs ในการเชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้ด้าน SDGs อย่างเป็นระบบ และอำนวยความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล เพื่อสนับสนุนการประเมินและติดตามสถานการณ์ความก้าวหน้าของ SDG ทั้งในเชิงพื้นที่ (Area based) และเชิงประเด็น (Issue based)


การใช้งาน SDG Port มีฐานข้อมูลเปิด 3 ส่วนที่สำคัญหลัก ได้แก่

01. ทรัพยากรหรือเอกสารประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่รายงานการศึกษา วารสาร บทความ หนังสือ คู่มือ ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ

 

02. ตัวชี้วัด วิธีการคำนวณ และข้อมูลความก้าวหน้ารายปีในรูปแบบ Dashboards ระดับโลกจาก Sustanable Development Report และข้อมูลความก้าวหน้าภายในประเทศไทยจาก สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

 

03. ข้อมูลตัวแสดง (Actors) หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน SDG ในทุกระดับ ประกอบด้วย องค์การระหว่างประเทศ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

นอกจากนั้น ผู้ใช้งานยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยแนะนำแหล่งข้อมูลหรือผลงานทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาในการเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลดังกล่าวต่อไป