โลโก้ ตัวย่อ ชื่อองค์กร (ไทย) ชื่อองค์กร (อังกฤษ) สถานะสมาชิก SDSN SDGs ที่เกี่ยวข้อง Web FB
Freelandhttps://www.freeland.org/https://www.facebook.com/freelandglobal/
Faculty of Management, Prince of Songkla Universityhttps://www.fms.psu.ac.th/https://www.facebook.com/fmspsu/
Faculty of Social Science, Srinakharinwirot Universityhttps://soc.swu.ac.th/th/https://www.facebook.com/socswu
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Faculty of Economics, Thammasat UniversityALL SDGshttps://www.econ.tu.ac.th/homehttps://www.facebook.com/ECONTUofficial
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Faculty of Economics, Chiang Mai UniversityALL SDGshttps://www.econ.cmu.ac.th/index.phphttps://www.facebook.com/econcmuofficial/
มหาวิทยาลัยสยามSiam UniversityALL SDGshttps://siam.edu/https://www.facebook.com/SiamUniversityBangkok/
TSDFมูลนิธิมั่นพัฒนาThailand Sustainable Development FoundationALL SDGshttp://tsdf.nida.ac.th/th/
College of Politics and Governance, Mahasarakham University
NIDAสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์National Institute of Development AdministrationSDG 17, SDG 4https://www.nida.ac.th/th/https://www.facebook.com/nida.ac.th
TDRIสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยThailand Development Research InstituteSDG 13, SDG 15, SDG 16, SDG 4, SDG 7, SDG 8, SDG 9https://tdri.or.th/https://www.facebook.com/tdri.thailand/
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Insititute for Peace Studies, Prince of Songkla UniversitySDG 16http://www.peacestudies.psu.ac.th/en/https://www.facebook.com/ips.psu/
สทสย. (TIIS)สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนTechnology and Informatics Institute for SustainabilityALL SDGs, SDG 17https://www.nstda-tiis.or.th/https://www.facebook.com/TIIS.NSTDA/
สถาบันไทยพัฒน์Thaipat InstituteSDG 12, SDG 17, SDG 8, SDG 9https://www.thaipat.org/https://www.facebook.com/thaicsrnetwork
IHPPสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศInternational Health Policy ProgramALL SDGs, SDG 3http://ihppthaigov.net/https://www.facebook.com/ihpp.thailand/
 โลโก้ ตัวย่อ ชื่อองค์กร (ไทย) ชื่อองค์กร (อังกฤษ) สถานะสมาชิก SDSN SDGs ที่เกี่ยวข้อง Web FB