โลโก้ ตัวย่อ ชื่อองค์กร (ไทย) ชื่อองค์กร (อังกฤษ) การดำเนินการ สถานะ SDGs ที่เกี่ยวข้อง Web FB Mail
Freeland

NGO ระดับระหว่างประเทศ ที่มีวิสัยทัศน์ โลกจะปราศจากการค้าสัตว์ป่าและการเป็นทาสของมนุษย์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนา และการสื่อสารที่ทำงานร่วมกับพันธมิตรในเอเชีย แอฟริกา และอเมริกา เพื่อสร้างขีดความสามารถ ความตระหนักรู้ และส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อปกป้องผู้คนที่อ่อนแอ สัตว์ป่า และระบบนิเวศจากอาชญากรรม การทุจริต และการถูกละเลย โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ชุมชนท้องถิ่น นักเรียน และองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ เพื่อให้ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถ และกระตุ้นการดำเนินการ ขณะเดียวกันก็ฟื้นฟูระบบนิเวศและชุมชนต่างๆ

SDG 14, SDG 15, SDG 17https://www.freeland.org/https://www.facebook.com/freelandglobal/
Faculty of Management, Prince of Songkla Universityhttps://www.fms.psu.ac.th/https://www.facebook.com/fmspsu/
Faculty of Social Science, Srinakharinwirot Universityhttps://soc.swu.ac.th/th/https://www.facebook.com/socswu
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Faculty of Economics, Thammasat University

สถาบันอุุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผลิตงานวิชาการและงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ และร่วมนำการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะและความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจให้กับสังคม ผลิตงานวิชาการและงานวิจัย ที่ช่วยในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และให้บริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์กับสังคม และได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นหลายด้าน เช่น ศูนย์วิจัยด้านเศรษฐกิจสีเขียว ศูนย์วิจัยด้านความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG Move ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ทำงานด้านการขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย โดยมีพันธกิจคือ ติดตามองค์ความรู้และการขับเคลื่อน SDGs ทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ALL SDGshttps://www.econ.tu.ac.th/homehttps://www.facebook.com/ECONTUofficial
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Faculty of Economics, Chiang Mai University

สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ด้านเศรษฐศาสตร์ ทำวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยองค์รวม โดยแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กำหนดวิสัยทัศน์เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีการนำ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs) มาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ การศึกษา (Education) การวิจัย (Research) การบริการวิชาการ (outreach) และ การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (Stewardship) มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทั้ง 4 ด้านของ SDGs และยังมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธศาสตร์เชิงรุกเดิมทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย 1.นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 2.นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ 3.ล้านนาสร้างสรรค์ 4. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก 5. วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม 6. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 7. แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 8. บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

ALL SDGshttps://www.econ.cmu.ac.th/index.phphttps://www.facebook.com/econcmuofficial/
มหาวิทยาลัยสยามSiam University

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งสิ้นกว่า 53 หลักสูตร แบ่งออกเป็น 13 คณะ มหาวิทยาลัยสยาม ให้ความสำคัญในแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการประยุกต์แนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่นโยบายการบริหาร และกิจกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพขององค์ความรู้ และบัณฑิตที่ถูกผลิตจากสถาบัน ยังได้ทำงานในโครงการต่างๆ ร่วมกับเขตภาษีเจริญ องค์กรเอกชน หน่วยงานของรัฐอื่นๆ โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นให้ความร่วมมือ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน

ALL SDGshttps://siam.edu/https://www.facebook.com/SiamUniversityBangkok/
TSDFมูลนิธิมั่นพัฒนาThailand Sustainable Development Foundation

องค์กรที่ศึกษา รวบรวม เผยแพร่องค์ความรู้ และมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ในงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและสากล รวมถึงงานพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยทำการวิจัยและพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ในชนบท ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยในความเชื่อมโยงของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน สร้างเวทีความร่วมมือระหว่างนักคิดและนักปฏิบัติด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและงานสื่อสารทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และสากล

ALL SDGshttp://tsdf.nida.ac.th/th/
College of Politics and Governance, Mahasarakham University
NIDAสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์National Institute of Development Administration

สถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ทำการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นในสาขาวิชาทางด้านการบริหารการพัฒนา ทั้งมีหน้าที่ในด้านการวิจัย ฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการด้านอื่นๆ แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไป และได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจ (ศยพ.) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาข้อมูลองค์ความรู้ จัดการศึกษา ฝึกอบรม ให้บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริม เผยแพร่ และรวบรวมองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาการบริหารการพัฒนาประชาคมอาเซียนและกลุ่มประเทศในเอเชียในการบูรณาการศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน

SDG 17, SDG 4https://www.nida.ac.th/th/https://www.facebook.com/nida.ac.th
TDRIสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยThailand Development Research Institute

สถาบันวิจัยเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ทำวิจัยเชิงนโยบายในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศ ตลอดจนการวิจัย เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยให้เป็นนโยบายที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องในประเด็นวิจัยเชิงนโยบายทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายของประเทศ

SDG 13, SDG 15, SDG 16, SDG 4, SDG 7, SDG 8, SDG 9https://tdri.or.th/https://www.facebook.com/tdri.thailand/
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Insititute for Peace Studies, Prince of Songkla University

สถาบันวิชาการที่มุ่งสร้างองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสันติวิธีด้วยกระบวนการด้านการจัดการความขัดแย้ง ด้านจิตตปัญญาศึกษา (การพัฒนามิติทางจิตใจ) ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านสันติวิธีในวิถีอิสลาม ปัจจุบันสถาบันสันติศึกษาเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษาแห่งแรกในเขตภูมิภาคภาคใต้ เป็นองค์กรวิชาการด้านสหวิทยาบูรณาการ มุ่งเน้นการเรียนรู้ในเชิงองค์รวม เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีศักยภาพในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์สังคมเพื่อให้เกิดสันติภาพ

SDG 16http://www.peacestudies.psu.ac.th/en/https://www.facebook.com/ips.psu/
สทสย. (TIIS)สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนTechnology and Informatics Institute for Sustainability

หน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลวัฏจักรชีวิต (ของวัสดุพื้นฐาน พลังงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการ) พร้อมทั้งวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต เพื่อสนับสนุนให้ประเทศมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการเติบโตอย่างยั่งยืน มีการดำเนินภารกิจงานตามกลุ่มภารกิจงานหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1) ข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3) ระเบียบวิธีการและตัวชี้วัด 4) การประเมินสมรรถนะเพื่อความยั่งยืน และ 5) การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ALL SDGs, SDG 17https://www.nstda-tiis.or.th/https://www.facebook.com/TIIS.NSTDA/
สถาบันไทยพัฒน์Thaipat Institute

องค์กรที่ทำหน้าที่วิจัย ฝึกอบรม และให้คำปรึกษา แก่บริษัทห้างร้าน ส่วนราชการ และองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ด้วยการนำทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่แต่ละองค์กรมีอยู่มาผสมผสานในทางที่เสริมพลังการทำงานซึ่งกันและกัน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งได้ริเริ่มพัฒนา “ธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” และได้เพิ่มภารกิจในการขับเคลื่อน “เครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย” (Thai CSR Network) และได้ทำการประมวลแนวทางในการเสริมสร้างความยั่งยืนของกิจการ โดยบูรณาการแนวคิดสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG) เรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) การสร้างคุณค่าร่วม (CSV) การพัฒนาที่ยั่งยืน (SD) วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) และธุรกิจเพื่อสังคม (SB) นำมาอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ โดยเรียกรวมว่าเป็น มณฑลแห่งความยั่งยืน หรือ The Sphere of Sustainability

SDG 12, SDG 17, SDG 8, SDG 9https://www.thaipat.org/https://www.facebook.com/thaicsrnetwork
IHPPสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศInternational Health Policy Program

หน่วยงานวิจัย Health Policy & System Research (HPSR) กึ่งอิสระ (semi-autonomous) โดยเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมศักยภาพของบุคคลากรและสถาบันในการวิจัยนโยบายและพัฒนาระบบสุขภาพ ดำเนินการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่มีความสำคัญในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก สื่อสารผลการวิจัยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายตามหลักฐานทางวิชาการ

ALL SDGs, SDG 3http://ihppthaigov.net/https://www.facebook.com/ihpp.thailand/
 โลโก้ ตัวย่อ ชื่อองค์กร (ไทย) ชื่อองค์กร (อังกฤษ) การดำเนินการ สถานะ SDGs ที่เกี่ยวข้อง Web FB Mail