โลโก้ ตัวย่อ ชื่อองค์กร (ไทย) ชื่อองค์กร (อังกฤษ) การดำเนินการ สถานะ SDGs ที่เกี่ยวข้อง Web FB Mail
SETตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยThe Stock Exchange of Thailand

เป็นกลไกและช่องทางระดมทุนของผู้ประกอบการธุรกิจให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน อีกทั้งเป็นช่องทางการออมและสร้างดอกผลจากการลงทุนของประชาชน ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เรื่องการเงินการลงทุนของผู้ลงทุน เยาวชน และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตลาดทุนด้วยหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่กับการยกระดับตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทันสมัย มีคุณภาพ โปร่งใส และสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนไทยให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการผลักดันนโยบายส่งเสริมการเติบโตเชิงปริมาณและคุณภาพไปพร้อมกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ตลาดทุนระยะยาว “Towards Sustainable Growth” ให้มีความมั่นคง สร้างความมั่งคั่ง และเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งผลักดันผู้เกี่ยวข้องให้ร่วมมือกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

SDG 17https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=THhttps://web.facebook.com/set.or.th?_rdc=1&_rdr
SE Thailandสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมSocial Enterprise Thailand

เครือข่ายที่รวบรวมองค์กร/ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อการพัฒนางธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านการจัดกิจกรรม การแบ่งปันข้อมูล การรวมกลุ่ม เชื่อมโยงแหล่งทุน สร้างความรู้และความเข้าใจด้านการประกอบการสังคม ทีจะช่วยให้ธุรกิจเพื่อสังคมสามารถเริ่มต้น อยู่รอด และขยายผลเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ALL SDGshttps://www.sethailand.org/https://www.facebook.com/sethailandorg/
GCNTสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยGlobal Compact Network Thailand

เป็นหนึ่งในเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) ลำดับที่ 70 ของ UN Global Compact โดยเป็นเครือข่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ต้องการส่งต่อกระแสการทำธุรกิจทั่วโลกในมิติความยั่งยืน ในกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนภาคเอกชนให้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและเป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ประการ โดยมียุทธศาสตร์ 5 ข้อ 1) การวางเป้าหมายให้ความรู้ และ ให้การตระหนักรู้ 2) การยกย่องบุคคล ที่ทำงานด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นตัวอย่างสร้างแรงจูงใจ 3) การผสานความร่วมมือองค์กรต่างๆ 4) การใช้เทคโนโลยี หรือการร่วมสร้างนวัตกรรม 5) ผู้นำองค์กร และผู้นำรุ่นใหม่

ALL SDGshttps://globalcompact-th.com/https://www.facebook.com/GlobalCompactNetworkThailand/
TRBNเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทยThailand Responsible Business Network

มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเป็นเครือข่ายของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ร่วมมือแลกเปลี่ยน ต่อยอด และบูรณาการกับภาคส่วนอื่น เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกระดับประเทศที่สามารถตอบ SDGs ปี 2030 ได้อย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจในการผนวกเป้าหมายความยั่งยืนในการประกอบการ รวบรวมผลกระทบและพัฒนาตัวชี้วัดร่วมเพื่อการประเมินและรายงานผลที่ชัดเจน และสนับสนุนความร่วมมือในวงกว้างเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ALL SDGshttps://www.facebook.com/ThailandResponsibleBusinessNetwork/
 โลโก้ ตัวย่อ ชื่อองค์กร (ไทย) ชื่อองค์กร (อังกฤษ) การดำเนินการ สถานะ SDGs ที่เกี่ยวข้อง Web FB Mail