โลโก้องค์กร
ตัวย่อ WIPO
ชื่อองค์กร (ไทย) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) World Intellectual Property Organization
การดำเนินการ

WIPO ทำหน้าที่เป็นเวทีระดับโลกสำหรับบริการ นโยบาย ข้อมูล และความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านการจัดทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 23 ฉบับ

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 2
  • SDG 3
  • SDG 6
  • SDG 7
  • SDG 8
  • SDG 11
  • SDG 13
ช่องทางติดต่อ https://www.wipo.int/portal/en/
social media
email