โลโก้องค์กร
ตัวย่อ UNDP
ชื่อองค์กร (ไทย) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) United Nations Development Programme
การดำเนินการ

UNDP เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ประเทศต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำงานใน 170 ประเทศเพื่อช่วยขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความสามารถในการฟื้นตัวให้แต่ละประเทศพัฒนาต่อไปได้

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
 • ALL
 • SDG 1
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 9
 • SDG 10
 • SDG 11
 • SDG 12
 • SDG 13
 • SDG 14
 • SDG 15
 • SDG 16
 • SDG 17
ช่องทางติดต่อ https://www.undp.org
social media https://www.th.undp.org
email undp.thailand@undp.org