รายการ “เราปรับ…โลกเปลี่ยน” We Shift…World Change ตอน SDGs Talk

รายการ “เราปรับ…โลกเปลี่ยน” We Shift…World Change ตอน SDGs Talk

รายการ “เราปรับ…โลกเปลี่ยน” We Shift… World Change ตอน SDGs Talk เชิญผู้นำที่ลงมือทำแล้ว เห็นผลจริง ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการมาพูดคุยเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย พร้อมแบ่งปันไอเดียการออกแบบธุรกิจอย่างไรให้สอดคล้องกับ SDGs

 

 

หน่วยงานที่จัดทำ: สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UN Global Compact Network Thailand)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *