Climate Change, Environmental Degradation and International Labour Migration in Asia: Exploring the Role of Business

Climate Change, Environmental Degradation and International Labour Migration in Asia: Exploring the Role of Business

งานวิจัย “Climate Change, Environmental Degradation and International Labour Migration in Asia: Exploring the Role of Business” ศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมจะเพิ่มความเสี่ยงของการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ในห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศอย่างไร โดยมุ้งเน้นพื้นที่ศึกษาคือภาคเกษตรกรรมในมาเลเซียและไทย

 

หน่วยงานที่จัดทำ:องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) และ Stockholm Environment Institute
ดาวน์โหลด: เอกสารอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *