เอเชีย

Sep
12

Climate Change and Climate Finance: Current Experience and Future Directions

หนังสือ “Climate Change and Climate Finance: Current Experience and Future Directions” วิเคราะห์บทบาทของบริษัทในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แสดงวิธีการสร้างกรอบการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่มีประสิทธิภาพ และร่างกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นสำหรับกิจกรรมและการลงทุนที่ยั่งยืน   หน่วยงานที่จัดทำ: ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 12 2023
หนังสือ
DETAIL
Feb
04

Gendered Impacts of Climate Change: Evidence from Asia

รายงาน “Gendered impacts of climate change: Evidence from Asia” เสนอข้อค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างปรากฏการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับทางเพศจากการศึกษาในประเทศบังคลาเทศ กัมพูชา เนปาล ฟิลิปปินส์ และติมอร์-เลสเต เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ในการเพิ่มความสามารถในการตั้งรับปรับตัวต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทั้งผู้หญิงและผู้ชายในสถานะที่หลากหลายให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

Feb 04 2023
รายงาน
DETAIL
Nov
10

Climate Change, Environmental Degradation and International Labour Migration in Asia: Exploring the Role of Business

งานวิจัย “Climate Change, Environmental Degradation and International Labour Migration in Asia: Exploring the Role of Business” ศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมจะเพิ่มความเสี่ยงของการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ในห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศอย่างไร โดยมุ้งเน้นพื้นที่ศึกษาคือภาคเกษตรกรรมในมาเลเซียและไทย   หน่วยงานที่จัดทำ:องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) และ Stockholm Environment Institute ดาวน์โหลด: เอกสารอังกฤษได้ ที่นี่

Nov 10 2021
รายงาน
DETAIL
Sep
12

Joint external evaluation of IHR core capacities of Japan

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of Japan” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 12 2018
รายงาน
DETAIL
Mar
20

Joint external evaluation of IHR core capacities of the Kingdom of Bhutan

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the Kingdom of Bhutan” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของราชอาณาจักรภูฏาน ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Mar 20 2018
รายงาน
DETAIL
Jan
29

Joint external evaluation of IHR core capacities of the Republic of Korea

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the Republic of Korea” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jan 29 2018
รายงาน
DETAIL
Jan
11

Joint external evaluation of IHR core capacities in the Republic of Maldives

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the Republic of Maldives” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jan 11 2018
รายงาน
DETAIL
Dec
14

Joint external evaluation of IHR core capacities of the Kyrgyz Republic

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the Kyrgyz Republic” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของสาธารณรัฐคีร์กิซ ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Dec 14 2017
รายงาน
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP