Gendered Impacts of Climate Change: Evidence from Asia

Gendered Impacts of Climate Change: Evidence from Asia

รายงาน “Gendered impacts of climate change: Evidence from Asia” เสนอข้อค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างปรากฏการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับทางเพศจากการศึกษาในประเทศบังคลาเทศ กัมพูชา เนปาล ฟิลิปปินส์ และติมอร์-เลสเต เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ในการเพิ่มความสามารถในการตั้งรับปรับตัวต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทั้งผู้หญิงและผู้ชายในสถานะที่หลากหลายให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

 

หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women)
ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *