SDG 17

May
07

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

IMF ทำงานส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินชั่วคราวและความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ประเทศต่าง ๆ ปัจจุบัน IMF มียอดสินเชื่อคงค้างใน 74 ประเทศ ถึง 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

DETAIL
Apr
22

UNTAPPED: Collective Intelligence for Climate Action

รายงาน “UNTAPPED: Collective Intelligence for Climate Action” เป็นรายงานฉบับแรกที่ศึกษาว่า “ปัญญารวมหมู่” (collective intelligence) สามารถยกระดับการรับมือกับปัญหาโลกร้อนได้อย่างไร ผ่านการระดมข้อมูลสภาพภูมิอากาศแบบเรียลไทม์ในพ้นที่อย่างละเอียด รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้คนจำนวนมากขึ้นและมุมมองที่หลากหลายขึ้น ให้ข้อมูลครอบคลุมพื้นที่กว่าประเทศในกลุ่มประเทศโลกใต้ (Global South) กว่า 100 ประเทศ ซึ่งรวมไปถึงประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries: LDCs) 36 ประเทศและกลุ่มรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก (Small Island Developing States: SIDS) 38 ประเทศ วิเคราะห์โดย UNDP Accelerator Labs Network   หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Apr 22 2024
รายงาน
DETAIL
Apr
11

Guide for Adaptation and Resilience Finance

เอกสาร “Guide for Adaptation and Resilience Finance” เป็นคู่มือเพื่อสร้างความสามารถในการปรับตัวและเสริมสร้างความสามารถในการตั้งรับและฟื้นคืนทางการเงินเมื่อต้องรับมือกับภัยพิบัติ โดยเสนอแนวทางในการบูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction: DRR) เข้ากับแผนการเงินแห่งชาติ ผ่านหลายกิจกรรมที่แนะนำมากกว่า 100 รายการที่สามารถระดมทุนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการตั้งรับปรับตัว เช่น การพัฒนาพืชที่ทนต่อสภาวะอากาศ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาลรัฐ และการอนุรักษ์ป่าชายเลน ด้วยการลงทุนเหล่านี้ ประเทศต่าง ๆ สามารถจัดการความเสี่ยงทางการเงินจากภัยพิบัติและเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับนักลงทุนได้   หน่วยงานที่จัดทำ: สํานักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UN Office for Disaster Risk Reduction: UNDRR) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และบริษัทผู้สอบบัญชี KPMG ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Apr 11 2024
คู่มือ
DETAIL
Apr
09

2024 Financing for Sustainable Development Report: Financing for Development at a Crossroads

รายงาน “Financing for Sustainable Development Report 2024: Financing for Development at a Crossroads” นำเสนอสถานการณ์การเงินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่าความท้าทายด้านการเงินยังเป็นรากฐานปัญหาที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการดำเนินการเพื่อแก้ไขและรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ช่องว่างทางการเงินสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีขนาดใหญ่และกว้างขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีสาเหตุมาจากทั้งกรอบนโยบายและกฎระเบียบที่ยังไม่สามารถกำหนดแรงจูงใจ (incentive) ที่เหมาะสม งบประมาณภาครัฐและการใช้จ่ายยังไม่สอดคล้องกับ SDGs อย่างเต็มที่ นักลงทุนภาคเอกชนยังขาดแรงจูงใจที่จะลงทุนใน SDGs และในกิจกรรมเพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้มากพอ     หน่วยงานที่จัดทำ: สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN DESA) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

Apr 09 2024
รายงาน
DETAIL
Apr
09

The Role of Volunteers in Leaving No One Behind: Supporting United Nations Entities and National Governments towards Realizing the 2030 Agenda for Sustainable Development

เอกสารการศึกษา “The Role of Volunteers in Leaving No One Behind: Supporting United Nations Entities and National Governments towards Realizing the 2030 Agenda for Sustainable Development” นำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับบทบาทของอาสาสมัครในการสนับสนุนเป้าหมายของการ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave No One Behind) เน้นย้ำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และเสนอแนะนโยบายที่หน่วยงานภาครัฐบาลของชาติต่าง ๆ และองค์กรสหประชาชาติจะสามารถบูรณาการและส่งเสริมการทำงานของอาสาสมัครในกลยุทธ์การทำงานเพื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี้   หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ (UN Volunteers: UNV) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Apr 09 2024
รายงาน
DETAIL
Mar
22

Global Commons Stewardship Index 2024

รายงาน “Global Commons Stewardship Index 2024” จัดทำขึ้นเป็นฉบับที่ 4 รวบรวมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศและผลกระทบล้นไหล​ (spillover) ข้ามพรมแดนของแต่ละประเทศ โดยได้นำเสนอข้อมูล สถิติ และแนวทางนโยบายในการลดผลกระทบที่จะมีต่อทรัพย์สินร่วมของโลก เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายให้ความสำคัญกับการปกป้องระบบนิเวศของโลกมากยิ่งขึ้น     หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network, Yale Center for Environmental Law & Policy, และ Center for Global Commons มหาวิทยาลัยโตเกียว ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

Mar 22 2024
รายงาน
DETAIL
Mar
13

Human Development Report 2023-24

รายงานการพัฒนามนุษย์ “Human Development Report 2023-24 | Breaking the gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World” นำเสนอดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดโดยรวมที่สะท้อนถึงรายได้ประชาชาติสุทธิต่อประชากร (Gross National Income: GNI) ต่อหัว การศึกษา และอายุขัยของประชากรในประเทศนั้น ๆ โดยรายงานของปีนี้เป็นการประเมินภาวะหยุดชะงักอันตรายที่เกิดจากความก้าวหน้าในการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกัน ความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรง และความแตกแยกทางการเมืองที่รุนแรงมากขึ้น พร้อมกับเสนอแนวทางไปข้างหน้าโดยให้การทำงานแบบพหุภาคี (multilateralism) มีบทบาทสำคัญ   หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

Mar 13 2024
รายงาน
DETAIL
Mar
12

State of Global Environmental Governance 2023

รายงาน “State of Global Environmental Governance 2023” นำเสนอสถานการณ์ของการอภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมโลกประจำปีเป็นฉบับที่ 5 โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกจาก Earth Negotiations Bulletin (ENB) ที่ติดตามการเจรจาระหว่างประเทศในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ สารเคมี ป่าไม้ และที่ดิน     หน่วยงานที่จัดทำ: สถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (International Institute for Sustainable Development: IISD) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

Mar 12 2024
รายงาน
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP