The Role of Volunteers in Leaving No One Behind: Supporting United Nations Entities and National Governments towards Realizing the 2030 Agenda for Sustainable Development

The Role of Volunteers in Leaving No One Behind: Supporting United Nations Entities and National Governments towards Realizing the 2030 Agenda for Sustainable Development

เอกสารการศึกษา “The Role of Volunteers in Leaving No One Behind: Supporting United Nations Entities and National Governments towards Realizing the 2030 Agenda for Sustainable Development” นำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับบทบาทของอาสาสมัครในการสนับสนุนเป้าหมายของการ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave No One Behind) เน้นย้ำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และเสนอแนะนโยบายที่หน่วยงานภาครัฐบาลของชาติต่าง ๆ และองค์กรสหประชาชาติจะสามารถบูรณาการและส่งเสริมการทำงานของอาสาสมัครในกลยุทธ์การทำงานเพื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี้

 

หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ (UN Volunteers: UNV)
ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *