ALL SDGs

Feb
15

Asia and the Pacific SDG Progress Report 2024

รายงาน “Asia and the Pacific SDG progress report 2024: Showcasing Transformative Actions” เป็นหนึ่งในรายงานสำคัญประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ สำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) รายงานฉบับนี้ ให้ภาพรวมของความก้าวหน้าของการดำเนินงานเพื่อบรรลุ SDGs ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สำหรับปีนี้ รายงานเน้นย้ำเรื่องราวความสำเร็จและแนวโน้มต่าง ๆ พร้อมทั้งอุปสรรคเฉพาะที่พบในแต่ละพื้นที่ภายในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังระบุถึงลำดับความสำคัญในการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด SDGs โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มประชากรที่เปราะบางที่สุด ซึ่งจะช่วยในการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาให้เท่าเทียมและครอบคลุมยิ่งขึ้น   หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

Feb 15 2024
รายงาน
DETAIL
Jan
04

World Economic Situation and Prospects 2024

รายงาน “World Economic Situation and Prospects 2024” เป็นรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ประจำปี 2024 ได้นำเสนอมุมมองด้านเศรษฐกิจโลก และเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศและนโยบายที่รอบคอบในการยกระดับการเติบโตของโลกและเร่งความก้าวหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยรายการฉบับนี้ประเมินว่าการเติบโตเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงต่อไป จากประมาณ 2.7% ในปี 2023 เป็น 2.4% ในปี 2024 ยังคงต่ำกว่าอัตราการเติบโตก่อนเกิดโรคระบาดที่ 3% ผลการศึกษายังเรียกร้องให้มีการร่วมมือระหว่างประเทศที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อกระตุ้นการเติบโตและส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว   หน่วยงานที่จัดทำ: สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN DESA) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

Jan 04 2024
รายงาน
DETAIL
Nov
06

คู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับบริษัทจดทะเบียนไทย

“คู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับบริษัทจดทะเบียนไทย” (SDG Guidebook for Thai Listed Companies) เป็นแนวปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียนไทยในการผนวกแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เข้ากับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมทั้งเสนอเครื่องมือเครื่องมือการวัดผลและการจัดการผลกระทบ (Impact Measurement and Management – IMM) ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในแบบการเปิดเผยข้อมูล 56-1 One Report ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)     หน่วยงานที่จัดทำ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ โครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาไทยและอังกฤษได้ ที่นี่    

Nov 06 2023
คู่มือ
DETAIL
Sep
18

General Guidelines for the Implementation of Sustainability in Higher Education Institutions

คู่มือ “General guidelines for the implementation of sustainability in higher education institutions” สรุปองค์ประกอบที่สำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างแนวทางที่เป็นระบบและเพิ่มการมีส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วยการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนมากขึ้นจากภายใน     หน่วยงานที่จัดทำ: United Nations Academic Impact Initiative (UNAI) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

Sep 18 2023
คู่มือ
DETAIL
Sep
18

The Costs of Achieving the Sustainable Development Goals

รายงานการวิเคราะห์ “The costs of achieving the Sustainable Development Goals” รูปแบบออนไลน์ เสนอผลการประเมินมูลค่าของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อช่วยให้ผู้จัดทำนโยบายตัดสินใจลงทุนและจัดสรรงบประมาณเพื่อการบรรลุ SDGs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย UNCTAD วิเคราะห์ข้อมูลเกือบ 50 ตัวชี้วัด SDGs จาก 90 ประเทศ ซึ่งรวมถึง 48 ประเทศกำลังพัฒนา ทั้งหมดคิดเป็นสามในสี่ของประชากรโลก   หน่วยงานที่จัดทำ: การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 18 2023
รายงาน
DETAIL
Sep
13

Synergy Solutions for a World in Crisis: Tackling Climate and SDG Action Together

รายงาน “Synergy Solutions for a World in Crisis: Tackling Climate and SDG Action Together” เป็นรานงานฉบับแรกที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ทั้งหมด 14 ท่าน เพื่อให้ภาพรวมและคำแนะนำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ส่งเสริมกัน (synergy) บนฐานของข้อมูล หลักฐาน และประสบการณ์จากคนทำงานแนวหน้าเอง     หน่วยงานที่จัดทำ: UNDESA และ UNFCCC ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

Sep 13 2023
รายงาน
DETAIL
Sep
12

Global Sustainable Development Report (GSDR) 2023

รายงาน “Global Sustainable Development Report (GSDR) 2023” เขียนโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์อิสระ (Independent Group of Scientists: IGS) เป็นรายงานฉบับสำคัญที่เผยแพร่ทุก 4 ปีนับตั้งแต่มีการลงนามรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ โดยฉบับที่สองประจำปีค.ศ. 2023 นี้ถือเป็นการทบทวนครึ่งทางของวาระ จึงเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมด้วยวิทยาศาสตร์ ที่จะสามารถเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อน (SDGs) ให้ไปข้างหน้าได้รวดเร็วขึ้น     หน่วยงานที่จัดทำ: UN DESA ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

DETAIL
Aug
24

Key Indicators for Asia and the Pacific 2023

รายงาน “Key Indicators for Asia and the Pacific 2023” นำเสนอสถิติเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงตัวชี้วัดที่สำคัญบางประการสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ล่าสุดของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 49 ประเทศที่เป็นสมาชิกธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เนื้อหาภายในวิเคราะห์แนวโน้มความก้าวหน้าในการพัฒนา และอุปสรรคในการบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ทั้งค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นควบคู่ไปกับผลกระทบที่ยังคงอยู่จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนหลายล้านคนในภูมิภาคเข้าสู่ภาวะยากจนมากขึ้น     หน่วยงานที่จัดทำ: ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

Aug 24 2023
รายงาน
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP