SWU Sustainable Development Goals Report 2021

SWU Sustainable Development Goals Report 2021

รายงานการดำเนินการด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี พ.ศ.​ 2564

 

หน่วยงานที่จัดทำ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *