SWU Sustainable Development Goals Report 2020

SWU Sustainable Development Goals Report 2020

รายงานการดำเนินการด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี พ.ศ.​ 2563

 

หน่วยงานที่จัดทำ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *