Sustainable Development Goals Report 2020

Sustainable Development Goals Report 2020

รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Report) ประจำปี 2020 นำเสนอภาพรวมของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย ที่ทำให้เห็นว่าแม้ว่าจะไม่มีผลกระทบจาก COVID-19 แต่ละประเทศก็มีความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่เท่ากัน และด้วยวิกฤตด้านสาธารณสุขครั้งนี้ที่ส่งผลต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ก็ยิ่งทำให้การบรรรลุเป้าหมายให้ทันภายในปี 2030 มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น

 

หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การสหประชาชาติ (United Nations)
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *