SWU Sustainable Development Goals Report 2018

SWU Sustainable Development Goals Report 2018

รายงานการดำเนินการด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี พ.ศ.​ 2561

 

หน่วยงานที่จัดทำ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *