UN World Water Development Report 2024: Water for Prosperity and Peace

UN World Water Development Report 2024: Water for Prosperity and Peace

รายงาน “The United Nations World Water Development Report 2024: Water for Prosperity and Peace” เน้นย้ำถึงความสำคัญของน้ำที่มีต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต โดยสำรวจศักยภาพของน้ำในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันระหว่างน้ำ ความมั่งคั่ง และสันติภาพ

 

หน่วยงานที่จัดทำ:UN Water
ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *