World Employment and Social Outlook: Trends 2024

World Employment and Social Outlook: Trends 2024

รายงาน “World Employment and Social Outlook: Trends 2024” นำเสนอสถานการณ์การจ้างงานระดับโลกที่ซับซ้อน ผลการศึกษาคาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2024 อันเป็นสัญญาณของความท้าทายใหม่ในตลาดแรงงาน รายงานยังเน้นย้ำถึงแนวโน้มที่แตกต่างกันระหว่างประเทศที่มีรายได้สูงและต่ำ ซึ่งระบุว่าประเทศที่มีรายได้ต่ำมีอัตราการว่างงานและความยากจนในสูงกว่า นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่า แรงงานส่วนใหญ่ของโลกยังคงอยู่ในภาคการจ้างงานไม่เป็นทางการ

 

หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO)
ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *