การประเมินการเงินเพื่อการพัฒนาสำหรับประเทศไทย

การประเมินการเงินเพื่อการพัฒนาสำหรับประเทศไทย

รายงาน “การประเมินการเงินเพื่อการพัฒนาสำหรับประเทศไทย” (Development Finance Assessment for Thailand) นำเสนอรายละเอียดของกระแสการเงินในปัจจุบัน ที่ทำให้สามารถระบุถึงความต้องการด้านการเงินเพื่อเพื่อสนับสนุนวาระการพัฒนาของประเทศไทยและเพื่อความก้าวหน้าสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่ (1) การส่งเสริมความเท่าเทียม (2) การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (3) การสร้างงานเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (4) การเสริมสร้างประสิทธิภาพภาคสาธารณสุข และ (5) การใช้ประโยชน์จากการเงินดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาไทยและอังกฤษได้ ที่นี่

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *