The Race to Net Zero: Accelerating Climate Action in Asia and the Pacific

The Race to Net Zero: Accelerating Climate Action in Asia and the Pacific

รายงาน “The Race to Net Zero: accelerating climate action in Asia and the Pacific” ศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับพลิกโฉมที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero) โดยให้ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทระดับภูมิภาค และระบุนโยบายและการดำเนินการที่จำเป็นในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนวาระระดับโลกในการจัดการวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลก ขณะเดียวกันก็สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในวงกว้างด้วย

 

หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP)
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *