เอเชียและแปซิฟิก

Apr
19

Gendered Impacts of Heat Waves and Drought in Asia and the Pacific: A Review in the Context of El Nino

เอกสารข้อสรุปเชิงนโยบาย “Gendered Impacts of Heat Waves and Drought in Asia and the Pacific: A review in the context of El Nino” ศึกษาผลกระทบของคลื่นความร้อนและภัยแล้งอันเป็นผลจากปรากฏการณ์เอล นีโญ (El Niño) ต่อความมั่นคงทางอาหาร ผลผลิตทางเศรษฐกิจ และงานดูแลของผู้หญิงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมถึงเน้นย้ำถึงอัตราการเกิดความรุนแรงบนพื้นฐานเพศสภาพและความรุนแรงทางเพศที่น่าอันตรายในช่วงเวลาที่ภูมิภาคนี้ต้องเผชิญกับวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศ เอกสารฉบับนี้ยังเสนอแนะแนวทางเชิงรุกที่คำนึงถึงมิติด้านเพศสภาพในการแก้ปัญหาทั้งด้านมนุษยธรรมและการลดความเสี่ยงภัยพิบัติที่เกิดต่อผู้หญิง     หน่วยงานที่จัดทำ: UN Women ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

DETAIL
Mar
28

Nature-based Solutions for Flood Management in Asia and the Pacific

เอกสาร “Nature-based Solutions for Flood Management in Asia and the Pacific” ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยมีธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-based Solutions: NbS) สำหรับการจัดการน้ำท่วมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เนื่องจากภูมิภาคนี้มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมรุนแรงมากขึ้นอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้วิธีการป้องกันน้ำท่วมแบบเดิมไม่เพียงพอ NbS นำเสนอแนวทางใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบตามธรรมชาติเพื่อลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมและยังก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติม เช่น การอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รายงานนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีแนวทางที่ชัดเจนและกลไกการเงินเพื่อนำ NbS ไปใช้ในภูมิภาคนี้ได้อย่างเต็มที่   หน่วยงานที่จัดทำ: ศูนย์การพัฒนาแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Development Centre) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Mar 28 2024
รายงาน
DETAIL
Mar
20

Women in Action

หนังสือภาพ “Women in Action” รวบรวมเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของผู้หญิงและเด็กหญิงชาวอินเดียห้าคนที่เข้าร่วมโครงการเสริมพลังให้แก่ผู้หญิง Women’s Access to Education and Livelihood Opportunities in Maharashtra โดยเขียนจากมุมมองของเธอเอง เล่าถึงการต่อสู้ อุปสรรคจากความด้อยโอกาสอันมาจากการอยู่ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ติดเชื้อ และเปราะบางต่อการติดเชื้อ HIV หรือเอดส์ ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการ ไม่มีทักษะการจ้างงาน และไม่ได้รับโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ จนถึงวันที่ประสบความสำเร็จ มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางการเงินได้     หน่วยงานที่จัดทำ: UN Women ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

DETAIL
Mar
04

The Wildlife–Livelihoods–Health Nexus: Challenges and Priorities in Asia and the Pacific

เอกสารสรุปข้อมูล (Information brief) “The Wildlife–Livelihoods–Health Nexus: Challenges and Priorities in Asia and the Pacific” นำเสนอข้อมูลความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างสัตว์ป่า-สุขภาพ-การดำรงชีวิตของผู้คนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่จัดทำขึ้นเป็นฉบับแรก วัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นภาพรวมของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สัตว์ป่า และสุขภาพ ตลอดจนประเด็นด้านความท้าทาย โอกาส และศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งได้เสนอข้อเสนอแนะต่อผู้กำหนดนโยบายถึงวิธีการปกป้องทั้งชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ความเป็นอยู่ของคน และสังคมได้ดียิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะเหล่านี้จะกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายและการลงทุนในด้านการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า การดำรงชีวิตของผู้คนในชนบท และแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

Mar 04 2024
รายงาน
DETAIL
Feb
20

People and Planet: Addressing the Interlinked Challenges of Climate Change, Poverty and Hunger in Asia and the Pacific

รายงาน “People and Planet: Addressing the Interlinked Challenges of Climate Change, Poverty and Hunger in Asia and the Pacific” ฉบับนี้อยู่ในซีรีย์ Asia-Pacific Sustainable Development Goals (SDG) Partnership กล่าวถึงการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความยากจน และความหิวโหยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบที่แตกต่างกันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งส่งผลต่อความยากจนและความหิวโหย สืบเนื่องจากภาวะกดดันด้านค่าครองชีพ ความขัดแย้งทั่วโลก และภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ในขณะที่หลายประเทศยังคงฟื้นฟูจากความตึงเครียดทางการคลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การกู้ยืมเกินตัว และต้นทุนหนี้ที่สูง พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ โดยคำนึงถึงปัจจัยสนับสนุน เช่น การศึกษา การสร้างเสริมศักยภาพของสถาบัน การเงินเพื่อนวัตกรรม และการสร้างความร่วมมือ พร้อมกับตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีและสัมฤทธิ์ผลเพื่อนำไปดำเนินการต่อ   หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The […]

Feb 20 2024
รายงาน
DETAIL
Feb
15

Asia and the Pacific SDG Progress Report 2024

รายงาน “Asia and the Pacific SDG progress report 2024: Showcasing Transformative Actions” เป็นหนึ่งในรายงานสำคัญประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ สำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) รายงานฉบับนี้ ให้ภาพรวมของความก้าวหน้าของการดำเนินงานเพื่อบรรลุ SDGs ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สำหรับปีนี้ รายงานเน้นย้ำเรื่องราวความสำเร็จและแนวโน้มต่าง ๆ พร้อมทั้งอุปสรรคเฉพาะที่พบในแต่ละพื้นที่ภายในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังระบุถึงลำดับความสำคัญในการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด SDGs โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มประชากรที่เปราะบางที่สุด ซึ่งจะช่วยในการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาให้เท่าเทียมและครอบคลุมยิ่งขึ้น   หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

Feb 15 2024
รายงาน
DETAIL
Dec
11

Asia and the Pacific – Regional Overview of Food Security and Nutrition 2023

“รายงาน “”Asia and the Pacific – Regional Overview of Food Security and Nutrition 2023 Statistics and Trends”” ในรูปแบบรายงานดิจิทัล นำเสนอสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการล่าสุดของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยเน้นย้ำถึงความก้าวหน้า (หรือความล่าช้า) ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเฉพาะ SDG 2 ยุติความหิวโหย และเป้าหมาย World Health Assembly 2030 ด้านความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ สถิติล่าสุดพบว่า ภูมิภาคนี้มีผู้ขาดสารอาหารมากถึง 370.7 ล้านคน คิดเป็นครึ่งหนึ่งของตัวเลขทั้งโลก เช่นเดียวกัน โดยผู้หญิงมีภาวะขาดแคลนอาหารมากกว่าผู้ชาย อัตราการเกิดภาวะแคระแกร็น ผอมแห้ง และน้ำหนักเกินในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี รวมถึงภาวะโลหิตจางในสตรีวัยเจริญพันธุ์ ยังคงห่างไกลจากเป้าหมายโภชนาการทั่วโลกของ World Health Assembly”   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ […]

Dec 11 2023
รายงาน
DETAIL
Oct
02

Sustainable Finance: Bridging the Gap in Asia and the Pacific

รายงาน “Sustainable Finance: Bridging the Gap in Asia and the Pacific” นำเสนอภาพประเด็นเร่งด่วนด้านการเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนายั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับประเด็นด้านสภาพภูมิอากาศ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ตลอดจนการหารือเกี่ยวกับความท้าทาย โอกาส รวมทั้งให้ข้อเสนอเป็นหลักสิบประการในการดำเนินการสำหรับผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานกำกับดูแล และการเงินเอกชนในการปิดช่องว่างนี้ของบรรดาประเทศสมาชิกในภูมิภาค   หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

Oct 02 2023
รายงาน
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP