รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 (Thailand’s SDG Report 2016-2020)

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 (Thailand’s SDG Report 2016-2020)

“รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563” เป็นรายงานประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อบรรลุ SDGs ของประเทศไทยในระยะ 5 ปี ฉบับแรก ที่จะแสดงสถานะการพัฒนาของแต่ละเป้าหมายย่อย (targrts) โดยใช้ข้อมูลตัวชี้วัดของสหประชาชาติและยุทธศาสตร์มาเป็นตัวประเมิน 

 

หน่วยงานที่จัดทำสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *