Global Wage Report 2016/17: Wage inequality in the workplace

Global Wage Report 2016/17: Wage inequality in the workplace

รายงานฉบับนี้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงสถานการณ์และแนวโน้มของค่าจ้างแรงงานในระดับโลก และภูมิภาค โดยฉบับ 2016/17 นอกจากจะช่วยแสดงแนวโน้มของค่าแรงโดยภาพรวม ยังมุ่งเน้นไปที่ความเหลื่อมล้ำของค่าจ้างที่กระจายตัวแตกต่างกันตามบริษัทหรือสถานที่ทำงาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO)
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *