2016

Jul
01

Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000 – 2020

รายงานสถานการณ์และข้อมูลของการเข้าถึงน้ำสะอาด ปลอดภัย การมีสุขาภิบาล และมีระบบจัดการที่ถูกสุขอนามัยของโลก ตั้งแต่ช่วงปี 2000 – 2020 และการประเมินสถานการณ์สำหรับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน นอกจากนั้น ถือเป็นรายงานฉบับแรกที่ได้รวมเรื่องการจัดการสุขอนามัยประจำเดือน หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (WHO)/ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jul 01 2021
รายงาน
DETAIL
Sep
13

Progress on drinking water, sanitation and hygiene in schools: special focus on COVID-19

รายงานการติดตามสถานการณ์การเข้าถึงน้ำสะอาด ปลอดภัย การมีสุขาภิบาล และมีระบบจัดการที่ถูกสุขอนามัยในโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2000 – 2020 ติดตามความคืบหน้าการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านข้อมูลการติดตามในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก พร้อมทั้งข้อเสนอแนะสำคัญในช่วงสถานการณ์การแพร่ระชาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 หน่วยงานที่จัดทำ:องค์การอนามัยโลก (WHO)/ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 13 2020
รายงาน
DETAIL
Jun
19

Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2017

รายงานสถานการณ์ของครัวเรือนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงน้ำดื่ม ระบบสุขาภิบาล และการมีสุขอนามัยที่ดี ระหว่างปี 2000 – 2017 โดยเน้นไปที่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงในประเด็นดังกล่าวตั้งแต่ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงของกลุ่มเป้าหมายที่อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังจากการพัฒนา หน่วยงานที่จัดทำ:องค์การอนามัยโลก (WHO)/ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jun 19 2019
รายงาน
DETAIL
Dec
31

UNESCO Strategy on Health and Well-Being: Contributing to the Sustainable Development Goals

เอกสาร “UNESCO Strategy on Health and Well-Being: Contributing to the Sustainable Development Goals” นำเสนอยุทธศาสตร์ของยูเนสโกเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ของเด็กและเยาวชนทุกคน เพื่อการขับเคลื่อนวาระการยุติเอดส์ภายในปี 2030 ผ่านการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Dec 31 2016
คู่มือ
DETAIL
Dec
28

Achieving the Sustainable Development Goals in India: Ensuring no state falls behind

การนำเสนอ “Achieving the Sustainable Development Goals in India: Ensuring no state falls behind” โดย Dr. Shiladitya Chatterjee ที่ปรึกษาประจำ Centre for Sustainable Development Goals เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอินเดีย ซึ่งพูดถึง ‘ความท้าทายด้านนโยบาย’ ในการประชุมประจำปีครั้งที่ 99 ของสมาคมเศรษฐกิจอินเดีย ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองติรูปติ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2559   หน่วยงานที่จัดทำ : คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด : รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

Dec 28 2016
รายงาน
DETAIL
Dec
16

เอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ปี พ.ศ. 2559

รวมเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ภายในปี พ.ศ. 2559   หน่วยงานที่จัดทำ: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทย ที่นี่

Dec 16 2016
รายงาน
DETAIL
Dec
15

Session 5: Integrating and localizing SDG 6 for inclusive, safe, resilient and sustainable cities

เอกสาร ‘Session 5: Integrating and localizing SDG 6 for inclusive, safe, resilient and sustainable cities’ โดยใช้ประกอบในการนำเสนอวาระที่ 5 ของการสัมมนาระดับภูมิภาคว่าด้วยแนวทางการบูรณาการ SDG6 : การมีน้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดี วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงเทพฯ ประกอบไปด้วยเอกสาร 6 ฉบับ ได้แก่ Integrated Strategic Approaches & Policy Tools to Facilitate a Shift Towards Water-Hazard Resilient Infrastructure and Sustainable Cities บรรยายโดย Ms.Aida Karazhanova เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจจาก ESCAP Urban Wastewater […]

DETAIL
Dec
15

Session 6: Drawing the casual diagram for integration and localizing SDG 6 with other SDGs in cities for sustainable urban development

เอกสาร ‘Session 6: Drawing the causal diagram for integration and localizing SDG 6 with other SDGs in cities for sustainable urban development’ โดยใช้ประกอบในการนำเสนอวาระที่ 6 ของการสัมมนาระดับภูมิภาคว่าด้วยแนวทางการบูรณาการ SDG6 : การมีน้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดี วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงเทพฯ   หน่วยงานที่จัดทำ : คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP