State of World Population 2016

State of World Population 2016

– 10: How our future depends on a girl at this decisive age

รายงานฉบับนี้ย้ำความสำคัญในการแทรกแซงเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กผู้หญิงช่วงวัย 10 ปี โดยเฉพาะที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจนและเปราะบาง เพราะยังมีหลายแห่งในโลกที่โอกาสในการพัฒนาเด็กผู้หญิงช่วงวัยนี้ยังมีอยู่อย่างจำกัดทั้งในเชิงของการเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย การหางานทำ รวมถึงอาจประสบกับปัญหาสุขภาพกายและจิตใจ และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ เพราะเด็กผู้หญิงในช่วงอายุ 10 ปีเป็นช่วงวัยที่สำคัญ

รายงานรายปี State of World Population จัดทำโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UN Population Fund – UNFPA) เผยแพร่มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978  เป็นรายงานที่เน้นประเด็นใหม่ด้านความท้าทายและโอกาสของสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในการพัฒนาระหว่างประเทศ

หน่วยงานที่จัดทำ: กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UN Population Fund – UNFPA)
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *