State of World Population 2017

State of World Population 2017

– Worlds Apart – Reproductive health and rights in an age of inequality

รายงานฉบับนี้เสนอความเชื่อมโยงระหว่างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับการวางแผนครอบครัว โดยการให้การสนับสนุนด้านสิทธิสตรีและสุขภาพของผู้หญิงจะช่วยให้สามารถสร้างสังคมและเศรษฐกิจที่สมดุลมากยิ่งขึ้น แต่หากรัฐบาลล้มเหลวที่จะสร้างหลักประกันการให้บริการสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์โดยเฉพาะสำหรับประชากรที่มีฐานะยากจน ยิ่งจะเป็นอุปสรรคให้การพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโต

รายงานรายปี State of World Population จัดทำโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UN Population Fund – UNFPA) เผยแพร่มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978  เป็นรายงานที่เน้นประเด็นใหม่ด้านความท้าทายและโอกาสของสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในการพัฒนาระหว่างประเทศ

หน่วยงานที่จัดทำ: กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UN Population Fund – UNFPA)
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *