Joint External Evaluation of IHR Core Capacities of the Kingdom of Thailand

Joint External Evaluation of IHR Core Capacities of the Kingdom of Thailand

รายงานการประเมินผลสมรรถนะหลักในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศของประเทศไทย

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the Kingdom of Thailand” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของราชอาณาจักรไทย ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข

หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
ดาวน์โหลด: 
รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาไทยได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *