State of World Population 2019

State of World Population 2019

– Unfinished Business: the pursuit of rights and choices FOR ALL

รายงานฉบับนี้เป็นการสะท้อนความสำเร็จหลักในด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ โดยปี 2562 ถือเป็นการครบรอบ 50 ปีการดำเนินงานของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ และครบรอบ 25 ของการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา 1994 (International Conference on Population and Development – ICPD)

รายงานรายปี State of World Population จัดทำโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UN Population Fund – UNFPA) เผยแพร่มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978 เป็นรายงานที่เน้นประเด็นใหม่ด้านความท้าทายและโอกาสของสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในการพัฒนาระหว่างประเทศ

หน่วยงานที่จัดทำ: กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UN Population Fund – UNFPA)
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *