Global Wage Report 2010/11: Wage policies in times of crisis

Global Wage Report 2010/11: Wage policies in times of crisis

รายงานฉบับนี้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงสถานการณ์และแนวโน้มของค่าจ้างแรงงานในระดับโลก และภูมิภาค โดยฉบับ 2010/11 นอกจากจะช่วยแสดงแนวโน้มของค่าแรงโดยภาพรวม ยังมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ภายหลังการเกิดวิกฤตทางการเงินในช่วงปี 2008 – 2009 และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO)
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *