รายงานช่องว่างและความเหลื่อมล้ำ – ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2562 (Addressing the gaps (MICS6))

รายงานช่องว่างและความเหลื่อมล้ำ – ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2562 (Addressing the gaps (MICS6))

“รายงานช่องว่างและความเหลื่อมล้ำ – ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2562 (Addressing the gaps (MICS6): Key results from the multiple indicator cluster survey Thailand 2019)” นำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานและความท้าทาย ในประเด็นความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กในมิติต่าง ๆ อาทิ โภชนาการของเด็ก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พัฒนาการของเด็กปฐมวัย การเข้าเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ การสร้างวินัยให้กับเด็ก การสมรสในวัยเด็ก การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ และรายงานฉบับนี้ยังเน้นให้เห็นสถานการณ์ความเหลือล้ำในการพัฒนาเด็ก โดยสามารถประเมินได้จากตัวชี้วัดที่แสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ระดับการศึกษาของมารดา ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นกับเด็กที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงความแตกต่างระหว่างประชากรที่อาศัยในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล

 

 

หน่วยงานที่จัดทำองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาอังกฤษได้ ที่นี่ และเอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *