SDG Impact Assessment Tool

SDG Impact Assessment Tool

“SDG Impact Assessment Tool” เป็นครื่องมือการประเมิน สำหรับงานวิจัย สถาบันการศึกษา บริษัท ผู้ประกอบการ องค์กรภาคประชาชน และหน่วยงานรัฐ เพื่อระบุผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบของงานที่ทำต่อ SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย ที่สามารถประเมินได้ด้วยตนเอง เครื่องมือนี้จะกระตุ้นให้เกิดการไตร่ตรองและการเรียนรู้ร่วมกันในประเด็น SDGs และการเชื่อมโยงระหว่างแต่ละเป้าหมาย ใช้งานได้ฟรีในรูปแบบออนไลน์

 

 

หน่วยงานที่จัดทำSustainable Development Solutions Network
ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาอังกฤษและลงทะเบียนและเข้าใช้งานได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *