รวมข้อเสนอแนะที่กลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกให้แก่ประเทศไทยว่าด้วยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ประชาธิปไตย พ.ศ. 2557-2563

รวมข้อเสนอแนะที่กลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกให้แก่ประเทศไทยว่าด้วยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ประชาธิปไตย พ.ศ. 2557-2563

หนังสือ “รวมข้อเสนอแนะที่กลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกให้แก่ประเทศไทยว่าด้วยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ประชาธิปไตย พ.ศ. 2557-2563” (Compilation of Recommendations Issued to Thailand by the UN Human Rights mechanisms on Issues Related to Democratic Space 2014-2020) รวบรวมข้อเสนอแนะที่เผยแพร่สู่สาธารณชนจากกลไกแห่งสหประชาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ประชาธิปไตย (democratic space) ไม่ว่าจะเป็น เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการสมาคมและการชุมนุม การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

 

หน่วยงานที่จัดทำ:สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *