International Health Regulations (2005): Guidance Document for the State Party Self-assessment Annual Reporting Tool

International Health Regulations (2005): Guidance Document for the State Party Self-assessment Annual Reporting Tool

เอกสาร “International Health Regulations (2005): guidance document for the State Party self-assessment annual reporting tool” ฉบับนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อให้คำแนะนำแก่รัฐภาคีในข้อตกลงกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) ในการใช้เป็นเครื่องมือประเมินตนเองและผลผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตาม ภายใต้มาตราที่ 54 ว่าด้วยเรื่องการรายงานและทบทวน IHR ต่อที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly – WHA)

 

หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *