International Health Regulations (IHR): Joint External Evaluation (JEE): Country Implementation Guide

International Health Regulations (IHR): Joint External Evaluation (JEE): Country Implementation Guide

คู่มือ “International Health Regulations (IHR): Joint External Evaluation (JEE): Country Implementation Guide” ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางการนำไปปฏิบัติและจัดทำรายงาน Joint External Evaluation (JEE) สำหรับประเทศเจ้าภาพ (host country) โดยคู่มือนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมของกระบวนการ JEE บทบาท ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสีย กิจกรรมก่อนการประเมินผล กระบวนการประเมินผลและการบริหารจัดการ และกิจกรรมหลังการประเมินผล

หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
ดาวน์โหลด:
คู่มือฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *