รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับปี 2562

รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับปี 2562

“รายงานการย้ายถิ่นในประเทศไทย ฉบับปี 2562” (Thailand Migration Report 2019) ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มและรูปแบบการย้ายถิ่นในประเทศไทย ตลอดไปจนถึงการวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ และการพัฒนานโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น รวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุงธรรมภิบาลด้านการย้ายถิ่นด้วย

 

หน่วยงานที่จัดทำคณะทำงานเฉพาะเรื่องแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการย้ายถิ่นของประเทศไทย
ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่ และภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *