คู่มือ

Sep
06

Integrating Education for Sustainable Development (ESD) in Teacher Education in South-East Asia

คู่มือ “Integrating Education for Sustainable Development (ESD) in Teacher Education in South-East Asia”  นำเสนอขั้นตอนแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อบูรณาการการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าในโครงการและแนวปฏิบัติของครู/อาจารย์ ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้พัฒนาหลักสูตร นักการศึกษา และผู้ฝึกอบรมครู นำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทท้องถิ่นได้     หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 06 2018
คู่มือ
DETAIL
Aug
10

Preparing Teachers for Global Citizenship Education: A Template

เอกสาร “Preparing Teachers for Global Citizenship Education: A Template” อธิบายวิธีการและข้อมูลเพื่อการบูรณาการ Global Citizenship Education (GCED) ลงในแนวทางการสอนของครูผู้สอน ผ่านกรอบแนวคิดในการสร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นถึงศิลปะของการสอน GCED ด้วยตัวอย่างการสอนที่สร้างสรรค์ที่จะทำให้เห็นว่า GCED สามารถรวมเข้ากับสาขาวิชาต่าง ๆ ได้อย่างไร   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Aug 10 2018
คู่มือ
DETAIL
May
24

แผนที่นำทางเพื่อการพัฒนา SDGs ในระดับพื้นที่: การดำเนินการ และการติดตามผล (ฉบับย่อ)

แผนที่นำทางเพื่อการพัฒนา SDGs ในระดับพื้นที่: การดำเนินการ และการติดตามผล โดยศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) แปลและเรียบเรียงจาก Global Taskforce of Local and Regional Governments และ UN Habitat สำหรับการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่ (Localizing SDGs) คือ กระบวนการที่นำเอาบริบทเชิงพื้นที่เข้าไปผนวกในยุทธศาสตร์การดำเนินงานเรื่อง SDGs ของประเทศ และในระดับภายในประเทศ (Sub National) กระบวนการนี้มีความสำคัญเพราะว่าเป้าประสงค์ของ SDGs แทบทุกข้อเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของหน่วยงานในระดับท้องถิ่นทั้งสิ้น  

DETAIL
May
01

International Health Regulations (2005): guidance document for the State Party self-assessment annual reporting tool

เอกสาร “International Health Regulations (2005): guidance document for the State Party self-assessment annual reporting tool” ฉบับนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อให้คำแนะนำแก่รัฐภาคีในข้อตกลงกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) ในการใช้เป็นเครื่องมือประเมินตนเองและผลผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตาม ภายใต้มาตราที่ 54 ว่าด้วยเรื่องการรายงานและทบทวน IHR ต่อที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly – WHA)   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

May 01 2018
คู่มือ
DETAIL
Apr
30

International Health Regulations (2005): State Party self-assessment annual report tool

เอกสาร “International Health Regulations (2005): State Party self-assessment annual reporting tool” เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินตนเองของรัฐภาคีที่ได้เข้าร้วมข้อตกลงกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) ซึ่งมีผลผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตาม มาตราที่ 54 ว่าด้วยเรื่องการรายงานและทบทวน IHR ต่อที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly – WHA)   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Apr 30 2018
คู่มือ
DETAIL
Dec
07

International Health Regulations (IHR): Joint External Evaluation (JEE): Country Implementation Guide

คู่มือ “International Health Regulations (IHR): Joint External Evaluation (JEE): Country Implementation Guide” ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางการนำไปปฏิบัติและจัดทำรายงาน Joint External Evaluation (JEE) สำหรับประเทศเจ้าภาพ (host country) โดยคู่มือนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมของกระบวนการ JEE บทบาท ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสีย กิจกรรมก่อนการประเมินผล กระบวนการประเมินผลและการบริหารจัดการ และกิจกรรมหลังการประเมินผล หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: คู่มือฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Dec 07 2017
คู่มือ
DETAIL
Dec
31

UNESCO Strategy on Health and Well-Being: Contributing to the Sustainable Development Goals

เอกสาร “UNESCO Strategy on Health and Well-Being: Contributing to the Sustainable Development Goals” นำเสนอยุทธศาสตร์ของยูเนสโกเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ของเด็กและเยาวชนทุกคน เพื่อการขับเคลื่อนวาระการยุติเอดส์ภายในปี 2030 ผ่านการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Dec 31 2016
คู่มือ
DETAIL
Feb
11

Joint external evaluation tool: International Health Regulations (2005) – first edition

รายงาน “Joint External Evaluation (JEE)” เป็นกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและขีดความสามารถของประเทศหนึ่ง ๆ ในการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านสาธารณสุข โดยกระบวนการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการติดตามและประเมินผลของกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ที่เรียกว่า IHR Monitoring and Evaluation framework (2005) หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Feb 11 2016
คู่มือ
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP