คู่มือ

Apr
20

Net Zero on Campus: A Guide and Accompanying Toolkit for Universities and Colleges to Accelerate Climate Action Worldwide

เอกสาร “Net Zero on Campus: A guide and accompanying toolkit for universities and colleges to accelerate climate action worldwide” พัฒนาโดย SDSN ร่วมกับ Climateworks Centre, Monash University, Second Nature และ EAU ให้เป็นคู่มือและชุดเครื่องมือออนไลน์เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในการเร่งแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไข้วิกฤติสภาพภูมิอากาศ เน้นไปที่การลดการปล่อยคาร์บอนของกิจกรรมในแคมปัสต่าง ๆ ทั้งด้านพลังงาน การเดินทางขนส่ง สิ่งอำนวยความสะดวก ของเสียและการรีไซเคิล และการจัดซื้อจัดจ้าง     หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network, the Bertelsmann Stiftung ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Apr 20 2023
คู่มือ
DETAIL
Jan
01

Child-responsive Urban Policies, Laws and Standards: A Guidance

คู่มือ “Child-responsive urban policies, laws and standards: a guidance” พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนภาครัฐในการสร้างพื้นที่เขตเมืองที่เด็กสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน อากาศและน้ำสะอาดได้ รวมถึงรู้สึกปลอดภัยที่จะเล่น เรียนรู้ และเติบโต โดยรับฟังความต้องการของเด็กเข้ามาในนโยบายสาธารณะและกระบวนการตัดสินใจด้วย และชี้ให้เห็นว่านโยบายและกฎหมายมีบทบาทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประเด็นดังกล่าวอย่างไร     หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN HABITAT) และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

Jan 01 2023
คู่มือ
DETAIL
Jan
01

Managing Smart City Governance – A playbook for Local and Regional Governments

เอกสาร “Managing smart city governance – A playbook for local and regional governments” ฉบับนี้มุ่งเน้นสร้างประโยชน์ให้แก่องค์การการปกครองท้องถิ่น ผู้นำทางการเมือง ผู้บริหารระดับท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการริเริ่มเมืองอัจฉริยะ ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และยั่งยืนสำหรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลของเมืองต่าง ๆ   หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN HABITAT) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่    

Jan 01 2023
คู่มือ
DETAIL
Dec
12

Resilient Futures: Young People, the Climate Crisis, and Sexual and Reproductive Health and Rights

คู่มือกระบวรกร “Resilient Futures: Young People, the Climate Crisis, and Sexual and Reproductive Health and Rights” ฉบับนี้จะช่วยให้กระบวนกรนำกิจกรรมเวิร์กช็อปสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิทธิด้านสุขภาพอนามัยทางเพศและการสืบพันธุ์แก่เยาวชนได้ง่ายขึ้น เยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบบางประการของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสิทธิและสุขภาพของตนเอง ไปจนถึงสุขภาพของผู้หญิงและเด็กหญิงโดยรวม จุดมุ่งหมายคือการเสริมพลังให้เยาวชนผ่านการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้ สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างแนวคิดรวมถึงแรงจูงใจให้เยาวชนลงมือทำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับพื้นที่และระดับโลก   หน่วยงานที่จัดทำ: กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Dec 12 2022
คู่มือ
DETAIL
Oct
04

คู่มือประกอบการฝึกอบรมว่าด้วย การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

“คู่มือประกอบการฝึกอบรมว่าด้วย การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน” (Human Rights Due Diligence Training Facilitation Guide) นำเสนอโมดูลการฝึกอบรมที่จะสร้างความชัดเจนในการดำเนินการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน โดยมุ่งเน้นหลักการท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลและคําศัพท์เฉพาะที่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถเริ่มต้นการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านได้     หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

Oct 04 2022
คู่มือ
DETAIL
Oct
01

Practical Guide to Data Storytelling in Voluntary National Reviews and SDG Reporting

คู่มือ “Practical Guide to Data Storytelling in Voluntary National Reviews and SDG reporting” สามารถช่วยสนับสนุนนักสถิติ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้กำหนดนโยบาย นักวิเคราะห์ คนทำงานด้านการสื่อสาร เล่าเรื่องราวผ่านข้อมูลในรายงาน VNR และรายงาน SDGs ได้อย่างน่าเชื่อ โดยมุ่งเน้นที่การทำความเข้าใจบริบทและสร้างเรื่องเล่า ประกอบด้วยตัวอย่างที่ดึงมาจากการรายงาน VNRs และ รายงาน SDGs รวมถึงแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น ๆ     หน่วยงานที่จัดทำ: สำนักงานสถิติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistics Division) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Oct 01 2022
คู่มือ
DETAIL
Sep
14

คู่มือพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

“คู่มือพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน” (Community-Based Tourism Social Innovation Playbook) รวบรวมเครื่องมือนวัตกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้ การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความยั่งยืนและรับมือกับความผันผวนของโลกได้มากขึ้น     หน่วยงานที่จัดทำ: UNDP Accelerator Lab ประเทศไทย ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 14 2022
คู่มือ
DETAIL
Aug
22

คู่มือสถาปัตยกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ 17 ประการ ฉบับภาษาไทย

“คู่มือสถาปัตยกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ 17 ประการ ฉบับภาษาไทย” (AN ARCHITECTURE GUIDE to the UN 17 Sustainable Development Goals (THAI VERSION) ให้ตัวอย่างสถาปัตยกรรมในประเทศไทยที่การออกแบบอย่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานของการมีสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างที่สามารถสนับสนุน SDGs แต่ละเป้าหมายอย่างไร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมสีเขียวและยั่งยืนที่ดีที่สุดในบริบทของประเทศไทย   หน่วยงานที่จัดทำ: มูลนิธิอาคารเขียวไทย ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับไทยได้ ที่นี่

Aug 22 2022
คู่มือ
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP