คู่มือ

Dec
07

International Health Regulations (IHR): Joint External Evaluation (JEE): Country Implementation Guide

คู่มือ “International Health Regulations (IHR): Joint External Evaluation (JEE): Country Implementation Guide” ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางการนำไปปฏิบัติและจัดทำรายงาน Joint External Evaluation (JEE) สำหรับประเทศเจ้าภาพ (host country) โดยคู่มือนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมของกระบวนการ JEE บทบาท ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสีย กิจกรรมก่อนการประเมินผล กระบวนการประเมินผลและการบริหารจัดการ และกิจกรรมหลังการประเมินผล หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: คู่มือฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Dec 07 2017
คู่มือ
DETAIL
Dec
31

UNESCO Strategy on Health and Well-Being: Contributing to the Sustainable Development Goals

เอกสาร “UNESCO Strategy on Health and Well-Being: Contributing to the Sustainable Development Goals” นำเสนอยุทธศาสตร์ของยูเนสโกเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ของเด็กและเยาวชนทุกคน เพื่อการขับเคลื่อนวาระการยุติเอดส์ภายในปี 2030 ผ่านการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Dec 31 2016
คู่มือ
DETAIL
Feb
11

Joint External Evaluation Tool: International Health Regulations (2005)-First Edition

รายงาน “Joint External Evaluation (JEE)” เป็นกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและขีดความสามารถของประเทศหนึ่ง ๆ ในการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านสาธารณสุข โดยกระบวนการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการติดตามและประเมินผลของกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ที่เรียกว่า IHR Monitoring and Evaluation framework (2005) หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Feb 11 2016
คู่มือ
DETAIL
Dec
13

Communities in Action – Lifelong Learning for Sustainable Development

คู่มือ “Communities in Action – Lifelong Learning for Sustainable Development” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และผู้ที่ทำงานกับศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และองค์กรชุมชนอื่นๆ ในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีชุมชนเป็นฐาน (community-based Education for Sustainable Development)   หน่วยงานที่จัดทำ: สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute for Lifelong Learning: UIL) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Dec 13 2015
คู่มือ
DETAIL
Dec
01

SDG Compass คู่มือการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ SDGs

คู่มือ “SDG Compass คู่มือการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ SDGs” ฉบับนี้นำเสนอเครื่องมือและองค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจ โดยเน้นที่ธุรกิจขนาดใหญ่อย่างบรรษัทข้ามชาติ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงองค์กรด้านธุรกิจอื่น ๆ ว่าจะสามารถนำหลักการความยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผนวกในการพัฒนายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร หรือในการบริหารจัดการ สถานที่ทำงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร หน่วยงานที่จัดทำ: Global Reporting Initiative (GRI), UN Global Compact และ World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาไทยได้ ที่นี่ อังกฤษได้ ที่นี่

Dec 01 2015
คู่มือ
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP