คู่มือ

Aug
01

แนวทางการจัดทำแผนอาหารและโครงการระบบอาหารในระดับชุมชนท้องถิ่น

“แนวทางการจัดทำแผนอาหารและโครงการระบบอาหารในระดับชุมชนท้องถิ่น” ให้แนวทางแก่หน่วยงานและชุมชนระดับท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะทำแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับระบบอาหาร ทั้งประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย   หน่วยงานที่จัดทำ: สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาได้ ที่นี่

Aug 01 2021
คู่มือ
DETAIL
Jul
10

Online Employability Resources for Youth 2021

“ONLINE EMPLOYABILITY RESOURCES FOR YOUTH 2021” เป็นคู่มือเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ทักษะออนไลน์แหล่งค้นหางานออนไลน์ สถานที่ฝึกงาน งานอาสาสมัคร และข้อมูลทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนในประเทศไทย หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะใหม่ ๆ   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

Jul 10 2021
คู่มือ
DETAIL
Jun
22

Global Citizenship Education: A Policymaking Awareness and Advocacy Handbook

คู่มือ “Global Citizenship Education: A Policymaking Awareness and Advocacy Handbook” นำเสนอแนวทางเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนผู้กำหนดนโยบายในการบูรณาการการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship Education: GCED) เข้ากับนโยบายและระบบการศึกษาในประเทศ พร้อมตัวอย่างจากหลายประเทศในเอเชียและแปซิฟิก   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jun 22 2021
คู่มือ
DETAIL
Apr
23

Reflect–Share–Act: A Guide to Community-based Education for Sustainable Development

คู่มือ “Reflect–Share–Act: A Guide to Community-based Education for Sustainable Development” นำเสนอการใช้กระบวนการเรียนรู้ “สะท้อน-แบ่งปัน-ลงมือทำ” เพื่อการค้นหาและกำหนดนิยามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบริบทของแต่ละชุมชนร่วมกับสมาชิกในชุมชน ผ่านข้อมูลประสบการณ์จริงของชุมชนใน 5 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Apr 23 2021
คู่มือ
DETAIL
Feb
18

SDG Impact Assessment Tool

“SDG Impact Assessment Tool” เป็นครื่องมือการประเมิน สำหรับงานวิจัย สถาบันการศึกษา บริษัท ผู้ประกอบการ องค์กรภาคประชาชน และหน่วยงานรัฐ เพื่อระบุผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบของงานที่ทำต่อ SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย ที่สามารถประเมินได้ด้วยตนเอง เครื่องมือนี้จะกระตุ้นให้เกิดการไตร่ตรองและการเรียนรู้ร่วมกันในประเด็น SDGs และการเชื่อมโยงระหว่างแต่ละเป้าหมาย ใช้งานได้ฟรีในรูปแบบออนไลน์     หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาอังกฤษและลงทะเบียนและเข้าใช้งานได้ ที่นี่

Feb 18 2021
คู่มือ
DETAIL
Jan
19

รวมข้อเสนอแนะที่กลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกให้แก่ประเทศไทยว่าด้วยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ประชาธิปไตย พ.ศ. 2557-2563

หนังสือ “รวมข้อเสนอแนะที่กลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกให้แก่ประเทศไทยว่าด้วยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ประชาธิปไตย พ.ศ. 2557-2563” (Compilation of Recommendations Issued to Thailand by the UN Human Rights mechanisms on Issues Related to Democratic Space 2014-2020) รวบรวมข้อเสนอแนะที่เผยแพร่สู่สาธารณชนจากกลไกแห่งสหประชาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ประชาธิปไตย (democratic space) ไม่ว่าจะเป็น เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการสมาคมและการชุมนุม การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร   หน่วยงานที่จัดทำ:สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

Jan 19 2021
คู่มือ
DETAIL
Jan
01

ชุดเอกสาร Inner Development Goals

ชุดเอกสาร “Inner Development Goals” หรือ “เป้าหมายการพัฒนาภายใน” นำเสนอกรอบทักษะสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจัดทำเป็นคู่มือซึ่งจะเผยแพร่แบบโอเพนซอร์สให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ฟรี กรอบการทำงานของ Inner Development Goals นั้นประกอบด้วย 5 มิติและ 23 ทักษะ คุณลักษณะ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้นำในการขับเคลื่อนป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และทุกคน กรอบการทำงานนี้เปรียบเสมือนตัวเร่งที่ทรงพลังในการบรรลุ SDGs เและสร้างอนาคตที่ดีให้กับมวลมนุษยชาติ   หน่วยงานที่จัดทำ: Inner Development Goals Initiative ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

Jan 01 2021
คู่มือ
DETAIL
Dec
10

Understanding GCED in Asia-Pacific: A How-to Guide for ‘Taking It Local’

เอกสาร “Understanding GCED in Asia-Pacific: A How-to Guide for ‘Taking It Local” เป็นคู่มือที่จะทำให้นักการศึกษา ผู้กำหนดนโยบาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship Education: GCED) ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภูมิภาค อันเป็นองค์ประกอบหลักประการหนึ่งของ GCED ที่จะสามารถนำไปสู่การสังคมที่สงบสุข ครอบคลุม และยั่งยืนมากขึ้น     หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Dec 10 2020
คู่มือ
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP