MY Neighbourhood

MY Neighbourhood

คู่มือ ‘MY Neighbourhood’ จัดทำเช็กลิสต์ที่ครอบคลุมหลักการออกแบบชุมชนเมืองที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในบริบทวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ที่หลากหลายในขนาดพื้นที่ระดับย่านที่อยู่อาศัย (neighbourhood scale) โดยใช้แนวทางแบบบูรณาการในการออกแบบผ่านฟังก์ชันสำคัญของพื้นที่เมือง 5 ประการ ได้แก่ การคมนาคม ที่อยู่อาศัย พื้นที่สาธารณะ สาธารณูปโภค และผนวกรวมกับมิติด้านการออกแบบ ได้แก่ ย่านที่พักอาศัย ถนน พื้นที่สาธารณะแบบเปิด และกลุ่มอาคาร

 

หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN HABITAT)
ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *