The Future of Asia & Pacific Cities 2023: Crisis Resilient Urban Futures

The Future of Asia & Pacific Cities 2023: Crisis Resilient Urban Futures

รายงาน “The future of Asia & Pacific cities 2023 : crisis resilient urban futures” นำเสนอผลวิเคราะห์และการประเมินการพัฒนาเมืองยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอย่างครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญภายใต้ผลกระทบต่อเนื่องที่เมืองต้องเผชิญจากวิกฤตการณ์ระดับโลกในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่จะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการ (governance) เมือง พร้อมให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการฟื้นฟูพื้นที่เขตเมืองอย่างยั่งยืน

 

 

หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก. (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP)
ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *