Study Report for Transitioning to Electric Public Buses in Thailand

Study Report for Transitioning to Electric Public Buses in Thailand

รายงานการศึกษา “Study report for transitioning to electric public buses in Thailand” เก็บรวบรวมข้อมูลด้านนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าและการดำเนินธุรกิจรถโดยสารสาธารณะ และศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินการตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)

 

หน่วยงานที่จัดทำ: คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP) ร่วมกับ ศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *