สิทธิเด็กในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีในภูมิภาคอาเซียน – หลักการและแนวทางนโยบาย

สิทธิเด็กในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีในภูมิภาคอาเซียน – หลักการและแนวทางนโยบาย

เอกสาร “สิทธิเด็กในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีในภูมิภาคอาเซียน – หลักการและแนวทางนโยบาย” นำเสนอเนื้อหาสรุปภาษาไทยฉบับ Child-friendly จากคู่มือ “Principles and Policy Guidance on Children’s Rights to a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment in the ASEAN Region” กำหนดหลักการพื้นฐานเพื่อรับรองสิทธิของเด็กในการมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย สะอาด สุขภาพดี และยั่งยืน รวมทั้งการยึดถือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นศูนย์กลางของโครงการริเริ่มต่าง ๆ โดยทุกภาคส่วนของสังคมในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และสำนักงานข้าสูงผู้แทนสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights)
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษไทยได้ ที่นี่

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *